Sindikat uprave i pravosuđa
Crne Gore

sindikat uprave i pravosuđa


UPCG NA FORUMU O RAZVOJNIM POLITIKAMA Uključiti socijalne partnere

Da pri­vat­ni sek­tor i so­ci­jal­ni part­ne­ri ni­je­su u do­volj­noj mje­ri uklju­če­ni u kom­ple­tan pro­ces kre­i­ra­nja po­li­ti­ka, po­seb­no na lo­kal­nom ni­vou, uka­zao je šef Sek­to­ra za me­đu­na­rod­ne od­no­se i eko­no­mi­ju u Uni­ji po­slo­da­va­ca (UPCG) Mir­za Mu­le­ško­vić. On je, ka­ko pi­še u sa­op­šte­nju UPCG, uče­stvo­vao na pr­vom re­gi­o­nal­nom evrop­skom fo­ru­mu o raz­voj­nim po­li­ti­ka­ma, odr­ža­nom u bel­gij­skom Gen­tu.

- Mo­ra do­dat­no da se ra­di na uklju­či­va­nju so­ci­jal­nih part­ne­ra, po­seb­no na ni­vou lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, a sve od­lu­ke tre­ba da se do­no­se uz po­dr­šku pred­stav­ni­ka po­slo­da­va­ca i za­po­sle­nih - ka­zao je Mu­le­ško­vić. 

Na­veo je da ne po­sto­ji mo­guć­nost na­pret­ka uko­li­ko se ne ra­di na raz­vo­ju pri­vat­nog sek­to­ra, ko­ji pred­sta­vlja oko­sni­cu raz­vo­ja sva­kog dru­štva, ka­ko na pro­sto­ri­ma za­pad­nog Bal­ka­na, ta­ko i u ze­mlja­ma čla­ni­ca­ma EU.

- Cr­na Go­ra je na­pra­vi­la krup­ne ko­ra­ke u ci­lju pri­dru­ži­va­nja EU i pr­va je dr­ža­va ko­ja je uklju­či­la pred­stav­ni­ke ci­vil­nog dru­štva u kom­ple­tan pro­ces pre­go­vo­ra, što pred­sta­vlja do­da­tan sti­mu­lans za da­lji rad i raz­voj ci­vil­nog dru­štva u Cr­noj Go­ri - is­ta­kao je Mu­le­ško­vić.

Izvor: DAN

Aktuelnosti

UPCG NA FORUMU O RAZVOJNIM POLITIKAMA Uključiti socijalne partnere

Datum objave: 21/01/2018 | pregleda članka: 657
UPCG NA FORUMU O RAZVOJNIM POLITIKAMA Uključiti socijalne partnere Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore
najnovije u kategoriji: