Sindikat uprave i pravosuđa
Crne Gore

sindikat uprave i pravosuđa


VIDEO: Revizori: Vujanović i Dragović bez kontrole trošili radnički novac

Izvor: CDM 16.02.2015.

“Povjereništvo se u svom poslovanju nije pridržavalo odredbi Statuta Saveza i ostalih normativnih akata pravnog lica čiji je dio (Saveza) i u svojim odlukama o raspolaganju novčanim sredstvima postupalo autonomno, kao samostalno pravno lice iako je Statutom Saveza propisano da je imovina Saveza jedinstvena i nedjeljiva. Pravila o organizaciji, zadacima i djelovanju Povjereništva su neprecizna a omogućila su Predsjedniki Povjereništva raspolaganje sredstvima bez ograničenja. Povjereništvo nije posedovalo Pravilnik o poslovanju iako je ta obaveza bila propisana. Normativna nedorečenost je omogućila okvire u kojima je Povjereništvo poslovalo bez kontrole svojih organa kao i organa Saveza. Nadzorni odbor Povjerništva nije obavljao funkciju za kjou je bio formiran“, saopšteno je iz SSCG. 

Jedna od nepravilnosti je da je Povjereništvo bez odluke i saglasnosti Saveza otvorilo žiro račun Fonda solidarnosti i Centra za informisanje i edukaciju a preko kojih su se obavljale transakcije koje nisu imale namjenu poslovanja koja je navedena u nazivima tih računa. 

“Veliki broj otvorenih računa nije imao svrhu postojanja, a u mnogome je otežavao reviziju poslovanja“, naglasili su u SSCG. 

Prema njihovim riječima, knjigovodstvena dokumentacija, uključujući i blagajničku dokumentaciju (za poslovanje s gotovinom), je bila djelimična i neuredna ili nije uopšte postojala. 

“Finansijski izvještaji nisu pravilno sastavljani ili nisu uopšte sastavljani niti su konsolidovani sa izvještajima Saveza kao matičnog pravnog lica, kako bi činili cjelinu“, kazali su u SSCG. 

Kako su naglasili, podignuta gotovina sa žiro računa činila je oko 36 odsto ukupno utrošenih sredstava i u najvećoj mjeri nije bila opravdana validnom dokumentacijom iz koje bi se mogla sagledati namjena utrošenog novca.

“Veliki dio gotovine nije uopšte opravdan. Iz velikog dijela faktura koje su plaćane preko žiro računa nismo, takođe, mogli utvrditi namjenu tih nabavki, i  zbog toga što je veći broj faktura glasilo na sindikalnu organizaciju Glavni grad gdje je isto lice obavljalo istovremeno funkciju Predsjednika sindikalne organizacije i predsjednika Povjereništva Podgorica“, saopšteno je na konferenciji.

Takođe, dodaju, sredstva Povjereništva su korišćena za nabavku goriva i plaćanje računa za ugostiteljske usluge, bez Pravilnika o ograničenjima u potrošnji za ove namjene i bez propisanih okolnosti u koja se sredtva mogu koristiti. 

“Povjereništvo je raspolagalo sredtvima iz dva izvora na koja nije imalo pravo: kamatom na oročeni depozit Fonda solidarnosti Saveza sindikata u iznosu od 182.233 eura, jer je kamata pripadala Fondu solidranosti i sindikalnom članarinom pojedinih sindikalnih organizacija koje su uplate direktno vršile na račun Povjereništva umjesto na račun Saveza kako je to Statutom propisano. Sredstva ostvarena od kamate iskorišćena su za isplatu stambenog kredita od 100.000 eura  kao i ostale nedokumentovane gotovinske isplate“, naglasili su u SSCG. 

Oni su kazali i da Povjereništvo nijedne godine nije vršilo popis imovine, uključujući i gotovinu u blagajni  što je suprotno Statutu Saveza o nedjeljivosti imovine. 

U toku revizije je utvrđeno da je za izvještajni period u pogledu materijalno-finansijskog poslovanja, Povjereništvo postupalo suprotno Statutu i pravilima Saveza kako u pogledu finansiranja, trošenja sredstava tako i evidentiranja poslovnih promjena i sastavljanja finansijskih izvještaja. 

Imajući u vidu da Opštinsko sindikalno Povjereništvo Podgorica kao i ostali organi nisu podnosili izvještaje o svom radu, revizori se nisu mogli uvjeriti da je Povjereništvo postupalo u skladu sa opisanom djelatnošću. 

Kako su objasnili, Statutom Saveza je definisano da je Povjereništvo dio pravnog lica Saveza, što znači da ono nije organizovano kao samostalna organizacija, nema imovinsku samostalnost, osnovano je sa određenim ciljem koji ne može biti u suprotnosti sa ciljevima pravnog lica čiji je ono dio, odnosno Saveza niti je priznato kao pravno lice pred trećim pravnim licima. 

Status “dijela pravnog lica” podrazumijeva da se cjelokupno djelovanje Povereništva kako u smislu sindikalnog rada tako i finansijskog poslovanja mora odvijati po pravilima Saveza i u okviru Saveza. 

“Isto tako, Povjereništvo nije postupalo u skladu sa sopstvenom regulativom tako što samostalno donosilo odluke, bez ovlašćenja i odobrenja organa Saveza čiji je dio. Predsjedništvo  Povjerništva nije podnosilo jednom godišnje izvještaj o svom radu; Nadzrni odbor nije kontrolisao upotrebu sredstava kojima je Povjereništvo raspolagalo niti je podnosilo izvještaj o radu Povjereništvu jednom godišnje”, saopšteno je na presu.

Finansijsko poslovanje

Opštinsko sindikalno Povjereništvo Podgorica je obavljalo finansijsko poslovanje preko šest  računa za poslovanje u zemlji i šest deviznih računa, odnosno po tri u svakoj banci. 

“Imajući u vidu da po Statutu Saveza sindikata, Opštinsko povjereništvo nije pravno lice, već je dio Saveza sindikata kao pravnog lica, Povjereništvo nije imalo pravno regulisane  mogućnosti da otvori račun Fonda solidarnosti i Centra za informisanje i edukaciju. Nijedan organ Povjereništva nije mogao donijeti Odluku o otvaranju pomenutih  žiro računa. Ovakav način poslovanja je suprotan i odredbi Statuta po kojoj je imovina Saveza sindikata jedinstvena i nedjeljeva. Način na koji je poslovalo Povjereništvo bio je suprotan Statutu Saveza, jer je isto obavljalo finansijske transakcije kao samostalno pravno lice, bez kontrole namenskog raspolaganja sredstvima kako u okviru Povjereništvu tako i od strane Saveza sindikata”, kazali su u SSCG. 

Kako su dodali, u toku revizije se raspolagalo neurednom i nekompletnom finansijskom dokumentacijom,  kako za poslovne promjene koje su se odvijale preko žiro računa tako i za plaćanja podignutom gotovinom, sa sva tri žiro računa.

“Za sve godine dokumentacija je bila djelimična, dok za 2013. godinu nije bilo dokumentacije niti finansijskih iskaza o promjenama koje su nastale u toj godini. Na uvid nam nisu stavljene ni Odluke ili Rješenja organa Povjereništva ili Saveza sindikata o isplati stambenog kredita, isplati otpremnine i drugim gotovinskim isplatama. Namjena utrošenog novca, kako gotovine podignute za blagajnu tako i za plaćanja preko računa, nije se mogla sagledati u većini slučajeva, zbog toga što nije opravdana validnom knjigovodstvenom dokumentacijom”,naglasili su u SSCG. 

Prema njihovim riječima, do dana izdavanja izvještaja, krediti nisu otplaćivani, niti u poslovnim knjigama postoji evidencija o potraživanjima po tom osnovu. 

“Na ovaj način se u poslovnim knjigama gubi evidencija o potraživanjima  koje u određenom roku treba naplatiti”, ističu u SSCG.

Kako su naglasili, zbog realnog iskazivanja imovine Saveza, u poslovnim knjigama Povjereništva a kroz konsolidaciju, i u poslovnim knjigama Saveza treba iskazati potraživanja po osnovu stambenih kredita u iznosu od 100.000 eura, obezbijediti njihovo vraćanje (npr,  kroz hipoteku) i vršiti njihovu naplatu.   

“Gotovinske isplate sa sa žiro računa Povjereništva imaju učešće od 36 odsto u ukupno utrošenim  sredstavima i  iznose 219.955 eura. Za podignutu gotovinu u većini slučajeva ne postoji blagajnička dokumentacija (računi, odluke,putni nalozi, rješenja)  iz koje bi se mogla utvrditi namjena trošenja sredstava Povjereništva. Imajući u vidu da isplaćena gotovina nije dokumentovana, odnosno da ne postoji validna knjigovodstven dokumentacija kojom bi troškovi bili opravdani, postoji opravdana sumnja da sredstva nisu utrošena za funkcionisanje Povjereništva”, kazali su u SSCG. 

U periodu od 2007 – 2009. godine gotovinske isplate su iznosile 158.855 eura, dok gotovinske isplate za period 2010 – 2014. godine iznose 61.100 eura.  

“Karakteristično je da su gotovinske isplate od 50 – 150 eura uglavnom dokumentovane potpisom primaoca dok za veće iznose gotovog novca ne postoji validna dokumentacija, potpisi lica da su novac preuzeli ili je gotovina pravdana računima koji nisu glasili na Opštinsko povjererništvo“, kazali su u SSCG. 

Oni skreću pažnju da za 2013. godinu cjelokupna dokumentacija o poslovanju Povjereništva uključujući i finansijske izvještaje nisu stavljeni na uvid. 

“Takođe, među spornim isplatama za izvještajni period, nalazi se i sporna namjena isplata pravnim licima u vrijednosti od 55.822 eura.Samo neki od primjera trošenja gotovine bez validne dokumentacije, npr u 2008.: 12.000 eura    za materijalnu pomoć, nema podatka ko je primio novac; 11.300 eura za materijalnu pomoć, nema podataka ko je primio novac;  3.000 eura za gotovinu za putne troškove, nema podataka o službenom putu, putni nalog i ostalo. Isto tako, npr. gotovina u 2010 godini je podizana sa računa u kratkim vremenski razmacima u iznosima po 3.000 eura bez pravdanja verodostojnom dokumentacijom, pravdanjem računima koji ne glase na Opštinsko povjereništvo, pravdanjem računima koji glase na ime Gorana Dragovića“, naglasili su u SSCG. 

U SSCG takođe skreću pažnju na činjenicu da je sindikalna organizacija Glavni grad, suprotno Statutu Saveza, uplaćivala sindikalnu članarinu na račun Opštinskog povjereništva Podgorica  umjesto na račun Saveza što je, dodaju, omogućilo Povjereništvu da bez kontrole raspolaže sredstvima koja mu ne pripadaju.

Aktuelnosti

VIDEO: Revizori: Vujanović i Dragović bez kontrole trošili radnički novac

Datum objave: 19/11/2018 | pregleda članka: 588
VIDEO: Revizori: Vujanović i Dragović bez kontrole trošili radnički novac Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore
najnovije u kategoriji: