Sindikat uprave i pravosuđa
Crne Gore

sindikat uprave i pravosuđa

SUiP KROZ MEDIJE

AKTUELNO

SPORTSKO - REKREATIVNI SUSRETI SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA SUTOMORE 2018 Sindikat poziva zaposlene da im prijave starješine koje krše radnička prava (NE)VJEROVATNO ALI ISTINITO PREDSTAVNICI SINDIKATA BILI GOSTI 29. SINDIKALNE ŠKOLE U OHRIDU Marković: Neka se ljuti ko god hoće, od sad troškove za tužbe službenika snose ministarstva Pažin tvrdi da je odgovornost na starješinama STAV SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE povodom sudskih postupaka prema državi vezanih za radno pravne odnose RTCG - Emisija Okvir Tema: SUDSKI SPOROVI OBAVJEŠTENJE za vatrogasce-spasioce Crne Gore ČESTITKA SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE POVODOM 8. MARTA
  • :
  • :

Va­ri­ja­bi­le za ad­mi­ni­stra­ci­ju

Za po­tre­be sud­ske ad­mi­ni­stra­ci­je obez­bi­je­di­će se sred­stva za is­pla­tu va­ri­ja­bi­le do kra­ja go­di­ne, a na­kon to­ga će se ona kroz za­kon­sku re­gu­la­ti­vu pre­tvo­ri­ti u ko­e­fi­ci­jent, sa­op­štio je pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Ne­nad Ra­ko­če­vić. On je to ka­zao po­vo­dom tek­sta ob­ja­vlje­nog u „Da­nu” - „Za sta­no­ve su­di­ja 200.000 eura”.

- U skla­du sa do­go­vo­rom po­stig­nu­tim na­kon ve­li­kog bro­ja sa­sta­na­ka pred­stav­ni­ka Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Cr­ne Go­re sa pred­stav­ni­ci­ma Sud­skog sa­vje­ta na če­lu sa mi­ni­strom Zo­ra­nom Pa­ži­nom, pred­sjed­ni­kom Sud­skog sa­vje­ta Mla­de­nom Vuk­če­vi­ćem i pred­sjed­ni­com Vr­hov­nog su­da Ve­snom Me­de­ni­com po­stig­nut je do­go­vor da se za po­tre­be sud­ske ad­mi­ni­stra­ci­je obez­bi­je­de sred­stva za is­pla­tu va­ri­ja­bi­le do kra­ja go­di­ne, a na­kon to­ga da se kroz za­kon­sku re­gu­la­ti­vu ona pre­tvo­ri u ko­e­fi­ci­jent - sa­op­štio je Ra­ko­če­vić.

Izvor: DAN

SUiPCG KROZ MEDIJE

Va­ri­ja­bi­le za ad­mi­ni­stra­ci­ju

Datum objave: 16/11/2017
Va­ri­ja­bi­le za ad­mi­ni­stra­ci­ju Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore
najnovije u kategoriji: