ODLUKE GLAVNOG ODBORA, ZAKAZIVANJE SKUPŠTINE 26.10. PROTESTI NAJKASNIJE DO 5 NOVEMBRA AKO VLADA NE IZAĐE U SUSRET

OBRAĆANJE VLADI CG – PREMIJERU DRITANU ABAZOVIĆU

Upoznajemo Vas da je na sjednici Glavnog odbora Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, održanoj dana 14. oktobra 2022. godine, nakon razmatranja velikog broja zahtjeva pristiglih od strane zaposlenih i sindikalnih organizacija na različitim nivoima, jednoglasno ocijenjeno da su zarade zaposlenih u državnoj i lokalnoj upravi, kao i zarade u sudovima i tužilaštvima, veoma niske, odnosno najniže u državi i da je standard državnih i lokalnih službenika i namještenika sveden na nivo socijalnih slučajeva i borbe za golu egzistenciju.

Takođe, jednoglasna je ocjena da se u valu povećanja zarada u ostalim sektorskim i vansektorskim oblastima, koje svakako pozdravljamo i kojima smo pružali podršku jer je opšti nivo zarada svih zaposlenih nizak i nedovoljan za podmirenje životnih potreba, potpuno zaboravilo na službenike i namještenike. Naprotiv, pored toga što su poniženi zaradama, isti su već dugi niz godina usputna meta svih političkih subjekata, bez izuzetka, kojima je najlakše svoje negativne ocjene politika “pripisati” i službeničko-namješteničkim kadrovima, pri tom zanemarujući činjenicu da isti nijesu donosioci političkih odluka i kreatori javnih politika, već kadar koji iz okvira svoje propisane nadležnosti radi veliki broj poslova od javnog interesa, različitog stepena složenosti i odgovornosti, u korist građana i društva u cjelini. Po našim analizama koje smo sprovodili od 2017. godine, na velikom broju radnih mjesta zaposleni obavljaju poslove za više izvršilaca i žrtve su pretrpanih stolova, poslovnog stresa, čestih promjena organizacija i procedura i čitavog niza drugih faktora i pritiska. Sa druge strane, svaki ostvareni uspjeh kreatori ili neposrednih sprovodioci politika sebično pripisuju sebi i rijetki su slučajevi, skoro da ih i nema, da se pohvali rad onih koji na svojim leđima iznose najobimnije radne procese, bilo na nivou državne uprave, lokalne samouprave ili sudovima i tužilaštvima. Stoga, sve je češća pojava da najkvalitetniji kadovi napuštaju rad u državnim organima, dok ovako tmurni ambijent postaje odbojan mladim i kreativnim kadrovima, tako da je izvjesno da će se u slučaju nepreduzimanja konkretnih i dugoročnih koraka službeničko-namještenički kadar vrlo brzo svesti na nivo koji neće biti u stanju da se nosi sa izazovima savremenih uprava i udovolji standardima uprave i društvenog razvoja kojima težimo.

Naime, zarade na nivou državne uprave, sudova i tužilaštava, kao i u velikom broju lokalnih samouprava, skoro da nijesu povećavane godinama, uz niz manjih izuzetaka. Naprotiv, iste su zamrznute u Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, čiji sam naziv ne odgovara sadržaju, jer isti ne reguliše koeficijente složenosti poslova za većinu javnog sektora (prosveta, zdravstvo, policija, socijala itd), već samo za funkcionere različitih nivoa i koeficijente složenosti poslova za službenike i namještenike u “siromaškoj i zbijenoj četvrti” zvanoj Grupa D. Programom “Evropa Sada” došlo je do određenog povećanja zarada, s tim što je primjena navedenog programa dovela do niza sistemskih poremećaja u već ionako problematično postavljenom sistemu zarada na nivou državne i lokalne uprave, te su se pojavile nove devijacije koje su se nezakonito ispravljale uputstvima i različitim oblicima improvizacija, dok su određeni problemi ostali neriješeni i do dan danas. Da stvar bude još gora, uvećanje postignuto kroz program “Evropa sada” vrlo brzo je neutralisano naglim skokovima cijena koje se desilo i prije njegove konkretne primjene od 1.01.2022., da bi zatim nakon njega imali novi rast cijena uslovljen imeđu ostalog i globalnim poremećajima, tako da je kupovna moć i moć podmirenja redovnih životnih izdataka opala do te mjere da je luksuz ako se sa mjesečnom zaradom izdrži polovina mjeseca, pri čemu smo svjedoci dnevnih novih poskupljenja roba i usluga.

Već dugi niz godina, tačnije od 2017. godine, od promjena u našem Sindikatu, ušli smo u otvorenu borbu za poboljšanje standarda državnih službenika i namještenika na svim nivoima, te sve ovo o čemu govorimo već je nebrojeno puta isticano na raznim vrstama sastanaka sa predstavnicima vlasti, u postupcima javnih rasprava u postupku donošenja novih zakona i strategija, putem pisanih obraćanja vlastima, kao i putem sredstava javnog informisanja.

Ilustrativan primjer odnosa dosadašnjih vlasti prema službeničko-namješteničkom kadru je i činjenica da se izmjene i dopune Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa pregovaraju samo poslednje dvije godine iako je uslovno bilo da se usaglasi još prije šest godina, pri čemu se radi o najsiromašnijem tekstu kolektivnog ugovora tog nivoa koji reguliše ne opšta već samo dodatna prava, a kao problematično se pojavljuje to što tražimo isto ono što je već ugovoreno sa ostalim sindikatima u javnom sektoru. Kao neiskompromitovan i odgovoran sindikat, kako prema zaposlenima, tako i prema javnim finansijama i društvu u cjelini, tražimo da se uvede sindikalno-institucionalani red u sprovođenju kolektivnog ugovora u cilju kvalitetnijeg praćenja primjene istog i osujećenja eventualnih zloupotreba od strane neodgovornih starješina ili sindikata.

Cijeneći sve iznijeto, nakon ocjene zahtjeva zaposlenih, sindikalnih predstavnika i sindikalnih organizacija različitog nivoa, te predstavnika naših unutrašnjih asocijacija, Glavni odbor je na pomenutoj sjednici od 14. oktobra 2022. godine, pored ostalog, jednoglasno donio odluku da se odmah upute Vladi sljedeći zahtjevi:

  1. Da Vlada po hitnom postupku i u skraćenoj proceduri izvrši izmjene i dopune Zakona o zaradma zaposlenih u javnom sektoru na način što će se u članovima 22 i 23 navedenog zakona dodati novi stav koji glasi: “ Izuzetno od stava 1 ovog člana za zaposlene u grupi poslova D, zvanja, koeficijenti složenosti poslova i dinamika i procedura redovnog usklađivanja koeficijenata složenosti poslova, utvrđuju se granskim kolektivnim ugovorom”;
  2. Da Vlada u hitom postupku pristupi pregovorima sa Sindikatom uprave i pravosuđa Crne Gore o uvećanju koeficijenta složenosti poslova za zaposlene iz grupe poslova D i uvećanju zarada na svim drugim službeničko-namješteničkim nivoima;
  3. Da Vlada pod hitno nastavi sa usaglašavanjem izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa sa Sindikatom uprave i pravosuđa Crne Gore, uz obavezu da se isti zaključi u najhitnijem roku;
  4. Da se u izmjenama i dopunama Granskog koletivnog ugovora posebno promovišu načela i standardi savremene uprave i zaštita integriteta i dostojanstva službenika i namještenika;

Pozivamo Vladu da naše zahtjeve odmah uzme u razmatranje i da po istima pozitivno odgovori najkasnije do 25. oktobra 2022. godine, tj. dan prije održavanja Skupštine Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore koja će se održati dana 26. oktobra 2022. godine.

Kao relevantan i ovlašten organ Glavni odbor je već donio odluku o zakazivanju protesta i štrajkova do ispunjenja zahtjeva, gdje će je Skupština da potvrdi i verifikuje istu.

U slučaju ćutanja Vlade ili negativnih odgovora Vlade, bićemo prinuđeni da u skladu sa zahtjevima članstva donesemo konačne odluke o aktiviranju i svih ostalih zakonom dozvoljenih mehanizama sindikalnog djelovanja na svim nivoima sindikalne organizovanosti u državnoj upravi, sudovima, tužilaštvima i lokalnim samoupravama,  u kom pogledu su već usaglašeni konkretni koraci, te su kompletna infrastruktura sindikata i sindikalni predstavnici dovedeni u nivo pripravnosti.

Posebno ukazujemo, a što se može utvrditi i iz vremeskih odrednica sadržanih u zadnjem danu roka Vladi i datuma održavanja Skupštine Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, pritisak zaposlenih smo opravdano odlagali kako se aktivnosti našeg sindikata, koje će biti sigurno najmasovnijeg obima u istoriji crnogorskog sindikalizma, ne bi poklopile sa predizbornim djelovanjem političkih subjekata, pa samim tim bile zasigurno zloupotrebljene, što ne isključuje naše medijsko targetirano djelovanje. Na kraju, nadajući se da ćemo naići na razumijevanje Vlade i da ćemo što prije dobiti pozitivne odgovore, ukazujemo da svi trebaju da se zapitaju kako bi izgledao samo jedan dan u državi da službenici i namještenici obustave svoj rad. GLAVNI ODBOR SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA CG

1.002