PREDUZEĆE SSCG „REKRA” NA SUMNJIV NAČIN TROŠI NOVAC RADNIKA I POSLODAVACA Parama za odmor plaćaju popravku hotela

Fond za od­mor i re­kre­a­ci­ju „Re­kra” ko­ji po­slu­je kao pred­u­ze­će pri Sa­ve­zu sin­di­ka­ta Cr­ne Go­re (SSCG) pre­u­smje­rio je po­čet­kom de­cem­bra 5.000 eura iz svog bu­dže­ta za re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta re­kon­struk­ci­je ho­te­la „Muo” u Ko­to­ru. 
Ovo ni­je pr­vi put da se sred­st­va iz „Re­kre” ko­ri­ste mi­mo na­mje­ne – za pla­ća­nje od­mo­ra i re­kre­a­ci­je za­po­sle­nih, zbog če­ga je član od­bo­ra di­rek­to­ra tog pred­u­ze­ća Ne­nad Ra­ko­če­vić tra­žio ob­ja­šnje­nje od di­rek­to­ra Ra­du­la Mi­lja­ni­ća.
Ra­ko­če­vić je u do­pi­su u ko­ji je „Dan” imao uvid oci­je­nio da je pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra oba­vlje­no uz gru­bo kr­še­nje pro­ce­du­re.

– Ka­ko sam u Sa­ve­zu si­ndi­ka­ta ne­zva­nič­no do­bio in­for­ma­ci­ju, ne od te­be kao pred­sjed­ni­ka od­bo­ra, da je 23. no­vem­bra pot­pi­san ugo­vor o pro­jek­tu u iz­no­su od oko 5.000 eura, sma­tram da si tu od­lu­ku o iz­bo­ru tre­bao zva­nič­no da mi pro­sli­je­diš kao čla­nu od­bo­ra. Na­gla­ša­vam, pre­ko mej­la ko­ji sam do­bio od te­be 15. no­vem­bra tra­žio si mi­šlje­nje od me­ne kao čla­na od­bor o pro­jek­tu. Jed­nim slo­vom ni­je­si po­mi­njao da je to, u stva­ri, bi­lo ka­kvo gla­sa­nje, jer se gla­sa­nje oba­vlja na sa­stan­ku na ko­jem se ras­pra­vlja i di­sku­tu­je o pred­lo­gu ili po­nu­di, ta­ko da je do­šlo do gru­bog kr­še­nja sa­me pro­ce­du­re – na­veo je Ra­ko­če­vić u do­pi­su ko­ji je upu­tio Mi­lja­ni­ću.

On je is­ta­kao da je na po­sled­njoj sjed­ni­ci do­go­vo­re­no da se za­ka­že sjed­ni­ca od­bo­ra di­rek­to­ra, a ne da se na sum­njiv i di­sku­ta­bi­lan na­čin do­no­si bi­lo ka­kva od­lu­ka.

– Na­po­mi­njem da je do­go­vo­re­no da se na sle­de­ćoj sjed­ni­ci, ko­ja mo­ra­la da bu­de odr­ža­na, po­red raz­go­vo­ra o ho­te­lu „Muo”, di­sku­tu­je i o si­ste­ma­ti­za­ci­ji „Re­kre”, ko­ju još ni­je­smo do­bi­li iako je ta­ko od­lu­če­no, a da se on­da na osno­vu nje ras­pi­še oglas za no­vog iz­vr­šnog di­rek­to­ra, po­što sta­rom is­ti­če man­dat kra­jem ja­nu­a­ra ove go­di­ne. Pi­ta­nje je da li ne­za­ka­zi­va­nje ove sjed­ni­ce ima ve­ze sa si­ste­ma­ti­za­ci­jom i iz­bo­rom no­vog di­rek­to­ra, jer vri­je­me is­ti­če, i to je tre­ba­lo već da se ura­di ka­ko ka­sni­je ne bi do­šlo do ne­kih sum­nji­vih zbi­va­nja, kao sa pro­jek­tom – pi­še u do­pi­su.

On je na­gla­sio da Mi­lja­nić u mej­lu ko­ji se od­no­si na pro­je­kat re­kon­struk­ci­je go­vo­ri o hit­no­sti, ali da ga ni­šta ni­je spre­ča­va­lo da ci­je­lo pro­lje­će i lje­to ne za­ka­zu­je sjed­ni­cu od­bo­ra di­rek­to­ra na ko­ji­ma je tre­ba­la do­ni­je­ti od­lu­ka o ho­te­lu „Muo” ka­ko bi bio sta­vljen u funk­ci­ju i ka­ko ne bi iz­gu­bio oko 70.000 eura do­bi­ti.

– Na osno­vu ovo­ga, kao i ne­kih dru­gih pro­cje­na, na­met­nu­la mi se sum­nja da si ti, u stva­ri, na taj na­čin di­je­lom op­stru­i­rao sta­vlja­nje ho­te­la u funk­ci­ju i da sno­siš dio kri­vi­ce za iz­gu­blje­ni no­vac. Tač­no je da je te­bi kao pred­sjed­ni­ku na po­sled­njem sa­stan­ku po­vje­re­no da na­đeš što hit­ni­je po­nu­de za pro­je­kat, ali ni­je ti po­vje­re­no da na ova­ko ne­tran­spa­ren­tan na­čin, bez ras­pra­ve i na osno­vu mi­šlje­nja pre­ko mej­la, za­klju­ču­ješ po­sao. Ka­ko je, po me­ni, sve ovo ura­đe­no ne­tran­spa­rent­no i sum­nji­vo, oba­vje­šta­vam te da ću, uko­li­ko se je­dan je­di­ni euro upla­ti za ovaj pro­je­kat sa ra­ču­na „Re­kre”, bi­ti i vi­še ne­go spre­man da po­kre­nem za­kon­sku pro­ce­du­ru za ne­na­mjen­sko tro­še­nje nov­ca po­slo­da­va­ca – upo­zo­rio je Ra­ko­če­vić Mi­lja­ni­ća i do­dao da je pro­je­kat tre­ba­lo pla­ti­ti sred­stvi­ma pri­ho­do­va­nim od pro­da­je ak­ci­ja „Obo­da”.
Ra­ko­če­vić je u ime Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa po­ru­čio da se sred­stva ko­ja su upla­će­na za od­mor i re­kra­ci­ju nji­ho­vih čla­no­va ne smi­ju tro­ši­ti ne­na­mjen­ski.

Uko­li­ko se no­vac na­šeg sin­di­ka­ta po­tro­ši ne­na­mjen­ski, mi će­mo na na­šim or­ga­ni­ma tra­ži­ti da se do­ne­se od­lu­ka za pro­ce­snu od­go­vor­nost po­je­di­nač­no svih ko­ji su to ura­di­li ili omo­gu­ći­li – is­ta­kao je Ra­ko­če­vić.

Di­rek­tor „Re­kre” Ra­du­le Mi­lja­nić ka­zao je za „Dan” da ne vi­di ni­šta spor­no u odo­bra­va­nju 5.000 eura za iz­ra­du pro­jek­ta re­kon­struk­ci­je ho­te­la „Muo”. On je re­kao da „Re­kra” ima sred­sta­va i po­red onih ko­ja se upla­ću­ju za od­mo­re rad­ni­ka.

Ho­tel „Muo” se mo­ra sre­di­ti da bi bio sta­vljen u funk­ci­ju i za­to smo tra­ži­li iz­ra­du pro­jek­ta sa­na­ci­je. Me­ni je bi­lo da­to ovla­šće­nje da sve sam za­vr­šim, ali sam se ipak kon­sul­to­vao sa čla­no­vi­ma od­bo­ra da ne bi bi­lo da ih za­o­bi­la­zim. Ni­sam ra­dio ni­šta taj­no i sum­nji­vo. Svi su bi­li upo­zna­ti sa sva­kom fa­zom po­stup­ka – tvr­di Mi­lja­nić.

Sa saj­tom ka­sne dvi­je go­di­ne

Ra­ko­če­vić je od Mi­lja­ni­ća tra­žio i ob­ja­šnje­nje šta se de­ša­va sa iz­ra­dom saj­ta „Re­kre” ko­ji je tre­ba­lo da bu­de ura­đen još pri­je dvi­je go­di­ne.

– Ta­ko­đe, in­for­mi­šem te da je ne­ko od za­po­sle­nih u „Re­kri” di­rekt­no op­stru­i­rao pri­stu­pa­nje no­vih sin­di­kal­nih or­ga­ni­za­ci­ja na­šem sin­di­ka­tu da­ju­ći im la­žne in­for­ma­ci­je i neo­sno­va­na obe­ća­nja. Iz tog raz­lo­ga te upo­zo­ra­vam da će­mo tra­ži­ti od­go­vor­nost od te­be uko­li­ko jed­na sin­di­kal­na or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja ni­je član Sa­ve­za si­ndi­ka­ta ili gra­ne do­bi­je di­rekt­no mje­sta od ne­kog za­po­sle­nog iz „Re­kre”, na­rav­no mi­mo pro­pi­sa – is­ta­kao je Ra­ko­če­vić.

651

Ostavite komentar