PROGRAM RADA SINDIKATA ZA PERIOD 2016. – 2021. GODINA USVOJEN NA KONGRESU

Prvi kongres SU&P CG održan je 19. novembra 2002.godine u Podgorici.

Jedan je od konstituenata Saveza sindikata Crne Gore (SSCG) i kao granski sindikat djeluje u interesu zaposlenih u upravi i pravosuđu Crne Gore.

U okviru njega konstituisana su tri strukovna odbora, a u prethodnom periodu donijeta je i odluka o konstituisanju i strukovnih odbora zaposlenih u državnoj i lokalnim upravama.

SU&P CG je moderan sindikat sa velikim potencijalom koji je u stanju da odgovori svim izazovima društvene i  sindikalne stvarnosti. U svom dosadašnjem radu ovaj Sindikat je sproveo značajne aktivnosti na unapređenju položaja zaposlenih, međutim, brojna pitanja su i dalje ostala otvorena.

Sindikat će u narednom periodu nastaviti sa radom na unapređenju položaja zaposlenih, poboljšanju zarada zaposlenih, kao i uslova rada.

Proces reformi zahvatio je i državnu upravu, tako da se već najavljuju tehnološki viškovi zaposlenih, što će, u narednom periodu, predstavljati jedan od najvećih izazova za ovaj Sindikat.

Sindikat je posvetio značajnu pažnju uspostavljanju socijalnog dijaloga, izgradnji i spremnosti socijalnih partnera na argumentovan dijalog, te odgovornosti za realizaciju zajedničkih dogovorenih mjera i akcija, što je i rezultiralo potpisivanjem Granskog kolektivnog ugovora za upravu i prvosuđe CG.

Danom stupanja na snagu Opšteg kolektivnog ugovora (OKU) stvorene su osnove za sprovođenje aktivnosti na izradi i zaključivanju ovog granskog kolektivnog ugovora.

Granski kolektivni ugovor za upravu i pravosuđe potpisan je i objavljen u „Službenom listu Crne Gore”, br. 18/2015, od 20. 04. 2015.godine, a stupio je na snagu 28. 04. 2015. godine.

Međutim aktivnosti ovog Sindikata nisu završene potpisivanjem GKU-a. Pravo na kolektivno pregovaranje postavljeno je kao strateški cilj ovog Sindikata, i isti će i dalje biti od presudnog značaja za ostvarivanje i realizaciju zacrtane vizije i misije.

Svakako, u daljim aktivnostima ovog Sindikata ne smije se zanemariti ni značaj pravovremene i adekvatne informisanosti članstva. Shodno time, Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore će nastojati da o svim preduzetim aktivnostima informiše članstvo, tj. da ih upozna o potrebama i intresima, namjerama i željama, stavovima i mišljenjima, jer to je preduslov za zajedničko djelovanje.

Ključni cilj treba da bude i razvijanje i unapređenje komunikacije sa svakim članom Sindikata, pozivajući ga da se aktivno uključi u sindikalnu akciju na ostvarenju ovog plana.

Takođe, ovaj Sindikat će, pored zaštite prava zaposlenih, borbe za bolje uslove rada, veće zarade i naknade, nastoji da javno promoviše i privuče pažnju najveće društvene javnosti, kako bi stvorio plodotvorniji ambijent za donošenje odluka koje su u intresu zaposlenih, odnosno sindikalnog članstva.

Informativna aktivnost Sindikata konkretizovaće se posebno kroz organizovanje raznih vrsta konferencija za štampu, okruglih stolova, saopštenja za javnost i dr.

Sindikat i sindikalne organizacije imaju posebnu odgovornost za obrazovanje i edukaciju sindikalnog članstva koje pomažu zaposlenima, ne samo da shvate sopstvenu situaciju u kojoj se nalaze, već i da putem obrazovnih programa prevaziđu određene egzistencijalne i profesionalne probleme. Zbog toga je nužno da se u budućem periodu posebna pažnja posveti i ovom pitanju.

Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore će sprovoditi i aktivnosti za organizovanje raznih seminara, okruglih stolova, a posebna pažnja će biti usmjerena i na izradi programa edukacije članstva.

Ovaj Akcioni plan je rađen sa željom rukovodstva Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore da odgovori brojnim izazovima i postavi Sindikat na nove, moderne osnove.

Ključna snaga u realizaciji Akcionog plana leži u intelektualnom potencijalu članstva, ali i posvećenosti svih članova da istraju na realizaciji zacrtanih strateških ciljeva. Transparentnim radom i demokratskim odnosima unutar Sindikata, potrebno je stvoriti prostor za sveobuhvatnu raspravu o zacrtanim ciljevima i dinamici njihovog ostvarivanja. Samo kritičan odnos prema postavljenim zadacima i rokovima za njihovo izvršavanje može doprinijeti njihovom potpunom ostvarenju.

Akcioni plan Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore za period 2016 – 2021. godine predstavlja nastavak realizacije prethodnog akcionog plana koji je postavljen na realnim osnovama, i kao takav, uz zajedničke napore će biti realizovan u budućem periodu.

966

Ostavite komentar