SINDIKAT UPRAVE I PRAVOSUĐA REAGOVAO NA NAVODE RADNIČKE PARTIJE objavljene u dnevnom listu Dan od 23.08.2017. sa naslovom: RADNIČKA PARTIJA SMATRA DA SE PRAVA ZAPOSLENIH MORAJU MNOGO BOLJE ŠTITITI Sindikati da ne budu marionete vlasti

Članak iz dnevnog lista Dan od 23.08.2017.godine

Imaju li sin­di­ka­ti ima­lo sna­ge i mo­ći da za rad­ni­ke iz­bo­re mi­ni­mal­ne i do­stoj­ne uslo­ve ra­da ili su tu bit­ku dav­no iz­gu­bi­li, pi­tao je pred­sjed­nik Op­štin­skog od­bo­ra Rad­nič­ke par­ti­je Ra­do­van To­ško­vić.

Ko­li­ko je tom po­ra­zu do­pri­ni­je­la či­nje­ni­ca da je svi­jet ka­pi­ta­la uz pu­nu po­dr­šku dr­ža­ve od­nio pre­va­gu a ko­li­ko im je u to­me po­mo­gla i sa­ma sin­di­kal­na vr­hu­ška? Ona ko­ja i da­nas ži­vi da­le­ko bo­lje od svog član­stva i ne li­bi se apa­na­ža u uprav­nim od­bo­ri­ma dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja i pred­u­ze­ća – re­kao je To­ško­vić.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, mno­gi sin­di­ka­ti ni­je­su for­mi­ra­ni, ne sa­mo zbog to­ga što po­slo­dav­ci ne do­zvo­lja­va­ju nji­ho­vo osni­va­nje, ne­go za­to što su to taj­no usme­no do­go­vo­ri­li po­je­di­ni dr­žav­ni zva­nič­ni­ci sa in­ve­sti­to­ri­ma, a u to­me im po­ma­žu i na­ci­o­nal­ni sin­di­ka­ti ko­ji ne po­di­žu glas pro­te­sta.

Či­nje­ni­ca da na slom rad­nič­ke kla­se na­ci­o­nal­ni sin­di­ka­ti ću­te go­vo­ri da su ku­plje­ni slu­žbe­nim auto­mo­bi­li­ma, ino­stra­nim kon­gre­si­ma i po­za­ma­šnim pla­ta­ma, a za sva­ku vlast ne­ma ve­će sre­će ne­go ka­da su sin­di­ka­ti ne­moć­ni da šti­te rad­ni­ke. U Cr­noj Go­ri su na­ci­o­nal­ni sin­di­ka­ti su­prot­sta­vlje­ni, sin­di­kal­na sce­na je ras­pra­ča­na, a to po­ka­zu­je da ne­ma za­jed­ni­štva. Ne­moć­ni i po­sva­đa­ni sin­di­ka­ti od­go­va­ra­ju sva­koj bez­um­noj dru­štve­noj tvo­re­vi­ni uklju­ču­ju­ći i dr­ža­vu – na­veo je To­ško­vić u sa­op­šte­nju.

U do­ba glo­bal­nog ka­pi­ta­li­zma, ka­ko je ka­zao, sin­di­ka­ti ula­ze po­di­je­lje­ni i me­đu­sob­no su­ko­blje­ni sa ne­do­volj­no iz­gra­đe­nim iden­ti­te­tom, sa ne­ra­zu­mi­je­va­njem su­šti­ne plu­ra­li­zma i sa vr­lo ne­ja­snim kon­cep­tom od­no­sa pre­ma cen­tri­ma dru­štve­ne i po­li­tič­ke mo­ći.

U pri­vat­nom sek­to­ru pre­vas­hod­no se do­no­se pra­vil­ni­ci o ra­du, pa ni­je ri­je­dak slu­čaj da su pra­va rad­ni­ka u pri­vat­nom sek­to­ru iz­jed­na­če­na sa za­kon­skim mi­ni­mu­mom ali se ni to ne po­štu­je – re­kao je To­ško­vić.

Pre­ma nje­go­voj ocje­ni, na­ci­o­nal­ni sin­di­ka­ti u ova­kvim slu­ča­je­vi­ma su du­žni da re­a­gu­ju da šti­te član­stvo i rad­ni­ke ko­ji de­ce­ni­ja­ma ne mo­gu da ži­ve od svo­je pla­te.

U pro­tiv­nom se po­sta­vlja pi­ta­nje oprav­da­no­sti po­sto­ja­nja na­ci­o­nal­nih sin­di­ka­ta. U ova­kvim slu­ča­je­vi­ma oni će bi­ti za­o­bi­đe­ni u svim ključ­nim dru­štve­nim do­go­vo­ri­ma ko­ji se ti­ču rad­ni­ka ili će po­sta­ti ma­ri­o­ne­te vla­sti ko­ja će ih on­da ko­ri­sti­ti pre­ma svo­jim po­tre­ba­ma kao što ih i ko­ri­sti – za­klju­čio je To­ško­vić.o­vo­ri­ma ko­ji se ti­ču rad­ni­ka ili će po­sta­ti ma­ri­o­ne­te vla­sti ko­ja će ih on­da ko­ri­sti­ti pre­ma svo­jim po­tre­ba­ma kao što ih i ko­ri­sti – za­klju­čio je To­ško­vić.

REAGOVANJE SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA

Nismo marionete vlasti​

Članak iz dnevnog lista Dan od 26.08.2017.godine

Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Ne­nad Ra­ko­če­vić re­a­go­vao je na na­vo­de pred­sjed­ni­ka op­štin­skog od­bo­ra Rad­nič­ke par­ti­je Ra­do­va­na To­ško­vi­ća iz­re­če­ne u tek­stu „Sin­di­ka­ti da ne bu­du ma­ri­o­ne­te vla­sti”. To­ško­vić je u svom sa­op­šte­nju pro­zvao ge­ne­ral­no sve sin­di­kal­ce u Cr­noj Go­ri, a Ra­ko­če­vić se, ka­ko je ka­zao, osje­tio pro­zva­nim. Re­kao je da je To­ško­vić mo­rao da iz­u­zme po­je­di­ne sin­di­ka­te, a me­đu nji­ma i nji­hov.

Sma­tra­mo da ra­di­mo iskre­no, vri­jed­no, bes­po­šted­no i iz ide­je pra­vog sin­di­ka­li­zma, te da je naš sin­di­kat sta­vio u isti koš sa dru­gi­ma pot­pu­no po­gre­šno. Da li u po­me­nu­tom tek­stu ima oprav­da­nih ar­gu­me­na­ta ne­ga­tiv­nog ra­da sin­di­kal­nih po­kre­ta, ima i te ka­ko, ali sma­tra­mo da je adre­sa jed­nog po­li­ti­ča­ra da pro­zi­va zad­nja adre­sa ko­ja je to tre­ba­lo da ura­di, jer je po­zna­to da su po­li­ti­ča­ri ti ko­ji tre­ba da su pr­va li­ni­ja od­bra­ne na­rod­nih, od­no­sno rad­nič­kih in­te­re­sa, te da svi ko­ji se ba­ve po­li­ti­kom ba­ve se je­di­no i sa­mo iz in­te­re­sa. Po­što­va­ni go­spo­di­ne To­ško­vi­ću, ka­da plju­je­te u tu­đe dvo­ri­šte uvi­jek pret­hod­no po­gle­daj­te svo­je, pa će­te vi­dje­ti da ste vaš li­der i vi na­pu­sti­li sin­di­kal­ni po­kret i kre­nu­li da se ba­vi­te po­li­ti­kom i na taj na­čin kao i svi po­li­ti­ča­ri po­sta­vi­li lič­ni in­te­res is­pred rad­nič­kog, bez ob­zi­ra što se stran­ka zo­ve Rad­nič­ka par­ti­ja – na­veo je Ra­ko­če­vić u re­a­go­va­nju.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Sin­di­kat upra­ve i pra­vo­su­đa je do sa­da po­ka­zao i do­ka­zao da ra­di u in­te­re­su svo­ga član­stva i da ne­ma ni­ka­kvih skru­pu­la ka­da je to u pi­ta­nju, bez ob­zi­ra ko se na­la­zio sa dru­ge sta­ne sto­la, a po­naj­ma­nje da smo ser­vil­ni i pod­lo­žni, ka­ko ste iz­me­đu osta­log i nas pro­zva­li.

566

Ostavite komentar