Vojnici, vatrogasci-spasioci, policajci, zatvorski službenici, službenici ANB-a, kolege iz Luke Bar, iz KAP-a, iz Zdravstva… i svi drugi koji imate beneficiran radni staž

„Obavezno pročitajte i dijelite“

Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore je za vas predložio dolje navedene sledeće uslove za odlazak u penziju u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o PIO:

Izmjene člana 197a

Član 197a se mijenja i glasi:

“Izuzetno od čl. 17, 197 i 198 ovog zakona, pravo na starosnu penziju mogu ostvariti osiguranici – zaposleni koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, i to:

1) u Upravi  policije;

2) ovlašćeni službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost;

3) lica na službi u Vojsci Crne Gore;

4) zaposleni u organima i organizacijama koji, u smislu propisa o odbrani, zaštite i spašavanja rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;   

5) u Zavodu za  izvršenje krivičnih sankcija.”

Izmjene člana 197b

Član 197b se mijenja i glasi:

“Osiguranik iz člana 197a ovog zakona stiče pravo na starosnu penziju ako je navršio najmanje 55 godina života i 30 godina staža osiguranja, od čega najmanje 10 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

U period od 10 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, u smislu stava 1 ovog člana, kumulativno se računa period proveden na radnim mjestima, odnosno poslovima iz člana 197a tač. 1 do 5 ovog zakona na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.”

Izmjene člana 197v

Član 197v se mijenja i glasi:

Osiguraniku iz člana 197b ovog zakona starosna penzija, odnosno invalidska penzija određuje se u skladu sa odredbama čl. 19 do 27, odnosno čl. 37 do 40 i člana 202 ovog zakona.

Kod određivanja penzije iz stava 1 ovog člana lični koeficijent osiguranika se utvrđuje u skladu sa članom 200 ovog zakona.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, ako je to za osiguranika povoljnije, lični koeficijent se utvrđuje na osnovu zarade, odnosno naknade zarade ostvarene u kalendarskoj godini koja prethodi godini ostvarivanja prava.

Kalendarska godina koja prethodi godini ostvarivanja prava iz stava 3 ovog člana je poslednja kalendarska godina u kojoj je osiguranik čitave godine bio u osiguranju na poslovima iz člana 197a tač. 1 do 5 ovog zakona i ostvario zaradu, odnosno naknadu zarade za svih 12 mjeseci staža osiguranja.

Osiguraniku iz člana 197b stav 3 ovog zakona kalendarska godina koja prethodi godini ostvarivanja prava iz stava 3 ovog člana je poslednja kalendarska godina u kojoj je osiguranik čitave godine bio u osiguranju na poslovima iz člana 197a tač. 1 do 5 ovog zakona i ostvario zaradu, odnosno naknadu zarade za svih 12 mjeseci staža osiguranja.

Iznos penzije utvrđen primjenom odredbi st. 1 do 5 ovog člana uvećava se za 30%.  Iznos penzije iz stava 6 ovog člana ne može biti veći od najvišeg iznosa starosne, odnosno invalidske penzije utvrđene odredbama čl. 28 i 41 ovog zakona.

Iznos penzije iz stava 6 ovog člana ne može biti manji od najniže starosne, odnosno invalidske penzije utvrđene odredbama čl. 29 i 41 ovog zakona.”

Izmjene člana 197g

Član 197g se mijenja i glasi:

“Razlika između penzije utvrđene primjenom odredaba čl. 197b i 197v ovog zakona i penzije koju bi osiguranik ostvario primjenom odredaba čl. 17, 197 i 198 ovog zakona kao i cio iznos penzije određene osiguraniku koji ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava na penziju utvrđene u čl. 17, 197 i 198 ovog zakona obezbjeđuje se u budžetu Crne Gore.

Odredba stava 1 ovog člana odnosi se i na porodične penzije određene od starosne, odnosno invalidske penzije iz čl. 197b i 197v ovog zakona.”

Izmjene člana 197d

Član 197d se mijenja i glasi:

“Izuzetno od odredaba čl. 197a, 197b i 197v ovog zakona pravo na penziju osiguranici iz člana 197b stav 1 tačka 1 i 5  mogu ostvariti i osiguranici:

1.) nakon  45 godina života, 20 godina staža osiguranja i najmanje 15 godina efektivnog rada na poslovima  na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;

2.) sa invaliditetom, ako je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, odnosno ako više ne ispunjavaju posebne zdravstvene uslove radnog mjesta sa navršenih 25 godina staža osiguranja od čega 10 godina efektivnog rada na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Primjenu  prava na ostvaivanje starosne penzije u smislu stava 1 tačka 1 ovog člana može odložiti ministar najduže do 6 mjeseci zbog potrebe službe.

Pravo na ostvrivanje starosne penzije u smislu stave 1 tačka 2 ovog člana, osiguranik može ostvariti samo ako ni nakon protoka 6 mjeseci na raspolaganju nije raspoređen na lakše odgovarajuće radno mjesto, za koje nakon smanjenje radne sposobnsoti ispunjava uslove.”

Poštovane kolege, svi vi koji radite na radnim mjestima sa otežanim uslovima, dužnost nam je da Vas detaljno i istinito informišemo o dešavanjima koja se tiču ovih izmjena zakona.

Dana 22. avgusta održan je sastanak kordinacionog tijela za usaglašavanje strategije djelovanja i zahtjeva prema izmjenama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju koji sačinjavaju predloženi članovi iz Saveza Sindikata Crne Gore i Unije Slobodnih Sindikata Crne Gore na čelu sa dva Generalna sekretara.

Pored niza usaglašenih zajedničkih zahtjeva došlo se između ostalog i do krucijalno važnog zahtjeva po sve radnike koji imaju beneficirani radni staž. Na predlogu koji je dostavljen iz Sindikata uprave i pravosuđa, a koji ste prethodno gore pročitali možete vidjeti koji su to od nas traženi zahtjevi za pomenuta radna mjesta. Međutim, na čelu sa dva generalna sekretara predstavnici sindikata koji nemaju pripadnike sa beneficiranim radnim stažom preglasali su nas i predstavnike policije, vatrogasaca-spasilaca, vojske, zatvorskih službenika KAP-a. Dakle, o našem problem su odlučivali oni koji nemaju propadnike te kategorije u svojim redovima i izglasali su da predlog uslova za penzionisanje bude minimum 55 godina starosti i 30 godina efektivne službe, što se može smatrati katastrofalnim. Ističemo da je predstavnik sindikata Zdravstva glasao protiv našeg predloga iako u svojoj djelatnosti imaju zaposlene u Urgentnom centru i Hitnoj službi, dok se sa druge strane može istaći pozitivno zalaganje i glasanje predstavnika vojske i KAP-a, Nenada Čobeljića i Sandre Obradović, i posebno kolege sindikalca Muse Milića.

Sve kolege sa beneficijama treba da znaju da je Keković Srđa predložio, a Duško Zarubica svesrdno podržao njegov predlog da se uslovi za beneficije, čak i oni loši 55 – 30, odnose samo na vatrogasce i zatvorske policajce, na što smo mi iz Sindikata uprave i pravosuđa reagovali i insistirali da povodom tog zahtjeva budu obuhvaćeni svi koji imaju benificirani radni staž, što je na kraju i usvojeno, a da se zahtjevi kasnije zajednički usaglase, što se ponavljam nije desilo, već smo preglasani.

Moram istaći lični utisak usaglašenosti i i tvrdih stavova dva generalna sekretara povodom ovog problema, koji kao da su taj dan bili predstavnici poslodavaca a ne radnika, što im je i javno rečeno sa moje strane.

Nelogično je da se o predlozima uslova za penzionisanje ne pitaju pripadnici tih kategorija, već o tome odlučuju dva generalna sekretara sa svojim dizačima ruku.

Takođe sve čitaoce ovih redova upoznajemo sa informacijom da smo nakon sastanka kontaktirali sve predsjednike sindikata koji imaju službenike sa benificijama, vojske, ANB-a i policije iz SSCG, upoznali one koji nisu bili upoznati sa tokom i sadržajem tog zasjedanja i od njih zatražali skoriji odgovor povodom našeg predloga da se organizujemo  i homogeni nađemo najbolji način za prevazilaženje katastrofalnog predloga dva Generalna sekretara i usvajanje gore navedenog rješenja. Takođe su prethodne kolege sindikalci upoznati da smo mi iz Sindikata uprave i pravosuđa odmah uputili Dušku Zarubici zvanično pismo neslaganja povodom od njih usvojenog predloga, te da oni neće odlučivati o našoj sudbini jer za to nemaju legitimitet.

Sve vas kolege obavještavamo da ne nasjedate na priče o leks specijalis zakonima. Ovaj problem oko penzionisanja za sve radnike Crne Gore biće riješen kroz jedinstveni sistemski Zakon o PIO.

Još jednom pozivamo sve predstavnike sindikata koji su zainteresovani da sjednemo zajedno za sto i da dogovorimo zajednički stav i način djelovanja povodom ovog problema. Sve prednje isključivo na način da se ne ugrozi zajednička akcija dvije centrale, jer se nama spinuje da želimo da upropastimo ovu zajedničku akciju što naravno nije istina.

Sindikat uprave i pravosuđa CG

Predsjednik,

Rakočević Nenad

643

Ostavite komentar