ČESTITKA SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE POVODOM 8. MARTA – MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

DANAS JE 8. MART – Međunarodni dan žena

Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan žena, kao dio borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Prvi put Dan žena obilježen je 28. februara 1909. godine u SAD deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike.

Ideja za obilježavanjem Međunarodnog dana žena pojavila se početkom 20. vijeka u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših uslova rada.

Žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila javno su protestovale prvi put 8. marta 1857. godine u Njujorku zbog loših uslova rada i niskih plata.

Demonstracije je rastjerala policija, a žene su dva mjeseca kasnije osnovale sindikat.

Osmomartovski protesti postali su narednih godina tradicija, a najmasovniji su bili 1908. godine kada je 15.000 žena marširalo ulicama Njujorka, tražeći kraće radno vrijeme, bolje plate i pravo glasa.

Prva međunarodna ženska konferencija održana je 1910. godine u Kopenhagenuu organizaciji Socijalističke internacionale, kada je ustanovljen Međunarodni dan žena, na prijedlog Klare Cetkin, koja je bila član Njemačke socijalističke partije.

Ujedinjene nacije su 1975. godine, koja je bila proglašena Međunarodnom godinom žene, zvanično počele da obilježavaju ovaj praznik pod nazivom Međunarodni dan žena. Dvije godine kasnije Generalna skupština UN je rezolucijom proglasila 8. mart Danom ženskih prava i međunarodnog mira.

G R A N S K I   S I N D I K A T   U P R A V E   I   P R A V O S U Đ A   C R N E   G O R E   S V I M   D A M A M A   A  P O S E B N O   Č L A N I C A M A   S I N D I K A T A   Č E S T I T A

8.   MART

M E Đ U N A R O D N I   D A N   Ž E N A

799

Ostavite komentar