Iz budžeta 1,1 milion za rješavanje stambenih potreba u bivšem ZIKS-u

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija je zaposleno 517 službenika. Pošto u posljednjih 20 godina nije bilo rješavanja stambenih potreba u Upravi i imajući u vidu činjenicu da je prosječna zarada zaposlenih od 350 eura do 750 eura, nameće se potreba da je nužno pristupiti podršci u rješavanju stambenih pitanja zaposlenih kao socijalnom pitanju koje snaži materijalni položaj zaposlenih i njihov integritet imajući u vidu težinu poslova i svakodnevne izazove poslova koji rade u ambijentu malog broja službenika i sve složenijoj zatvoreničkoj strukturi, navedeno je u Informaciji o obezbjeđivanju podrške za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

S tim u vezi, Sindikalna organizacija UIKS-a osnovala je Stambenu zadrugu Sindikalne organizacije Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, nakon čega je organizovan sastanak sa potpredsjednikom Vlade i ministrom pravde na kojem su razmotreni modaliteti za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i dogovoreno da se pristupi izradi sporazuma koji bi bio osnov za učešće Vlade kroz obezbjeđivanje zemljišta za stambenu izgradnju i određenog nivoa finansijskih sredstava. U skladu sa zaključcima tog sastanka predstavnici Ministarstva pravde, UIKS-a i Stambene zadruge Sindikalne organizacije Uprave pripremili su nacrt sporazuma.

Prijedlogom sporazuma određeno je da Sporazum o podršci u rješavanju stambenih potreba zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija bude zaključen na pet godina, a da u slučaju spora bude nadležan podgorički Privredni sud. Sporazum potpisuju ministar pravde i predsjednik Stambene zadruge Sindikalne organizacije Uprave.  

“Svjesni lošeg materijalnog stanja zaposlenih koji rade u organizacionim jedinicama UIKS-a u Podgorici i Bijelom Polju, u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje i Opštinom Danilovgrad, urađen je geodetski elaborat i urbanističko tehnički uslovi na osnovu kojih se može pristupiti faznoj stambenoj izgradnji na slobodnom dijelu katastarske parcele koji iznosi 1400 m2 gdje je nužna saradnja sa opštinom Bijelo Polje u pogledu pristupnih saobraćajnica I troškova za komunalno opremanje, a u saradnji sa Opštinom Danilovgrad u odnosu na katastarske parcele broj 40/3 i 40/5 KO Danilovgrad koje su u vlasništvu Vlade i koje je Opština Danilovgrad oslobodila od naknade za komunalno opremanje”, precizirano je u informaciji.  

Konstatuje se da ovaj modalitet stambene izgradnje zahtjeva značajnije učešće Vlade u finansijskim sredstvima u projektima stambene izgradnje, koja su neophodna za izradu tehničke dokumentacije, kao i u dijelu učešća za smanjenje cijene m2 stambenog prostora kako bi zaposleni mogli da se kreditno zaduže za kupovinu stana po povoljnim uslovima do trećine zarade, imajući u vidu da je većina zaposlenih kreditno zadužena potrošačkim kreditima. 

“Ovaj modalitet rješavanja stambenog pitanja zaposlenih bi imao po završetku rezultat riješeno stambeno pitanje za veći broj zaposlenih u organizacionim jedinicama Uprave u Podgorici i Bijelom Polju. Za implementaciju Sporazuma o podršci u riješavanju stambenih potreba zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija obezbijeđena su budžetska sredstva u 2019. godini u iznosu od 300.000 eura, Za naredne četiri godine (2020 – 2023) potrebna sredstva biće razmatrana prilikom izrade godišnjih zakona o budžetu u skladu sa sporazumom”, definisano je prijedlogom sporazuma. 

Za realizaciju sporazuma Vlada se obavezuje da obezbijedi 1.100.000 eura za petogodišnji period važenja sporazuma, i to u 2019. godini 300.000 eura, a u 2020., 2021., 2022. i 2023. godini po 200.000 eura. 

Uplatom ovih iznosa, ističe se u Informaciji, “stvara se mogućnost da se pristupi realizaciji projekata stambene izgradnje za zaposlene u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, pri čemu je nužno da cijenu kvadrata stambenog prostora zadržimo na nivou ekonomskih mogućnosti zaposlenih u Upravi, kao i da jedan broj stambenih pitanja bude riješen stambenim kreditom s obzirom da je jedan broj zaposlenih sagradio individualne stambene prostore koji zahtijevaju adaptaciju i legalizaciju”. 

“Prilikom određivanja visine iznosa novčanih sredstava koje bi Vlada bila u obavezi da uplaćuje Stambenoj zadruzi Sindikalne organizacije Uprave za izvršenje krivičnih sankcija rukovodili smo se finansijskim procjenama koje su bile osnova za identične stambene projekte Vlade sa Sindikatom bezbjednosnih institucija u iznosu od 400.000 eura godišnje u kojim službama je i do sada vršeno ulaganje za rješavanje stambenih potreba dok to nije bio slučaj sa zaposlenim u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija”, pojašnjeno je u Informaciji.

812

Ostavite komentar