KONGRES

Najviši organ Sindikata je Kongres.
Status punopravnog učesnika na Kongresu imaju članovi Glavnog odbora, Statutarne komisije i Nadzornog odbora, bez prava da odlučuju i glasaju o izvještaju o radu  i razrješenju organa čiji su članovi.
Kongres se održava, po pravilu, svake pete godine. 
Kongres se može, prema potrebi, sazvati i ranije, na zahtjev jedne trećine opštinskih odbora, odnosno odlukom Glavnog odbora.
Odluku o sazivanju Kongresa, kriterijume za izbor delegata i njihov broj utvrdiće Glavni odbor.
Kongres razmatra i usvaja izvještaj o radu Glavnog i Nadzornog odbora i  Statutarne komisije , utvrdjuje pravce aktivnosti za period izmedju dva Kongresa,  usvaja Statut Sindikata, potvrđuje njegove izmjene i dopune, bira predsjednika Sindikata, vrši izbor članova Nadzornog odbora, Statutarne komisije i verifikuje izbor članova Glavnog odbora.

828

Ostavite komentar