MALA GRUPNA ZAJEDNICA I DNEVNI CENTAR „TISA“ DOBILI ZNAČAJNU POMOĆ Donacija od sindikata pravosuđa i ZIKS-a

Ma­loj grup­noj za­jed­ni­ci, pr­voj usta­no­vi ko­lek­tiv­nog 24- ča­sov­nog smje­šta­ja dje­ce s po­seb­nim po­tre­ba­ma ko­ja po­slu­je u okvi­ru Dnev­nog cen­tra „Ti­sa“, ju­če su uru­če­ni pri­god­ni po­klo­ni. Ta­ko je ova usta­no­va, u ko­joj je smje­šte­no pe­to­ro dje­ce sa smet­nja­ma u raz­vo­ju bez ro­di­telj­skog sta­ra­nja, do­bi­la još bo­lje uslo­ve za efi­ka­sni­ji rad za­po­sle­nih, ka­zao je di­rek­tor En­sad Ome­ro­vić, za­hva­lju­ju­ći na do­na­ci­ji, i is­ti­ču­ći da je u pi­ta­nju vri­je­dan po­klon od Sin­di­ka­ta pra­vo­su­đa Cr­ne Go­re, a po­mo­gao je i Sin­di­kat ZIKS-a.

– Ova do­na­ci­ja ni­je sa­mo za Ma­lu grup­nu za­jed­ni­cu, već i za cen­tar „Ti­sa“ i do­pri­ni­je­će una­pre­đe­nju ra­da usta­no­ve. Ovo je od­li­čan pri­mjer sa­rad­nje i vid po­dr­ške ko­ji nas oba­ve­zu­je na ve­će an­ga­žo­va­nje. Do­na­to­ri su po­ka­za­li dru­štev­nu od­go­vor­nost, po­ka­zu­ju­ći da vo­de bri­gu o usta­no­va­ma u ko­ji­ma su smje­šte­na dje­ca sa smet­nja­ma u raz­vo­ju. Za­hval­ni smo svi­ma što su iz­ma­mi­li osmi­je­he na li­ci­ma na­ših ko­ri­sni­ka-ka­zao je Ome­ro­vić, uru­ču­ju­ći za­hval­ni­ce do­na­to­ri­ma, ali i pred­stav­ni­ci­ma me­di­ja.

– Za­do­volj­stvo mi je da po­zdra­vim za­po­sle­ne i ko­ri­sni­ke Ma­le grup­ne za­jed­ni­ce i Dnev­nog cen­tra „Ti­sa“ u ime sek­ci­je že­na Sin­di­ka­ta pra­vo­su­đa Cr­ne Go­re, či­ji sam pred­sjed­nik, jer je naš cilj da pro­mo­vi­še­mo dru­štve­ni hu­ma­ni­zam i bri­ne­mo o dje­ci-ka­za­la je Mil­ka Ba­jić, do­da­ju­ći da se po­la­ko ali si­gur­no otva­ra­ju vra­ta dje­ci sa smet­nja­ma u raz­vo­ju da bu­du rav­no­prav­na u za­jed­ni­ci u ko­joj ži­ve.

Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, sek­ci­ja že­na Sin­di­ka­ta pra­vo­su­đa Cr­ne Go­re već de­set go­di­na or­ga­ni­zu­je do­na­tor­ske ak­ci­je ši­rom Cr­ne Go­re i na tom pu­tu ste­kli su pri­ja­te­lje i do­na­to­re ko­ji po­dr­ža­va­ju nji­hov rad.

– Na­ši us­pje­si su dječ­ji osmi­je­si. Naj­ve­ća že­lja nam je da osta­ne­mo i da­lje na istom za­dat­ku, a to je stva­ra­nje ljep­šeg i hu­ma­ni­jeg ži­vo­ta za dje­cu sa po­seb­nim po­tre­ba­ma, is­ta­kla je ona.

Do­na­ci­ja je vri­jed­na sko­ro šest hi­lja­da eura, a ogle­da se u po­tre­ba­ma is­ka­za­nim od stra­ne Ma­le grup­ne za­jed­ni­ce i „Ti­se”“ To su, iz­me­đu osta­log, pod­ne oblo­ge za kom­ple­tan obje­kat, ma­ši­ne za pra­nje i su­še­nje ve­ša, odje­ća i obu­ća, te­le­vi­zor, ra­ču­nar, go­vor­ni apa­rat, he­mij­ski pre­pa­ra­ti, sred­stva za dez­in­fek­ci­ju…

Uru­če­nju do­na­ci­je pri­su­stvo­va­li su i Du­ško Za­ru­bi­ca, pred­sjed­nik Sa­ve­za sin­di­ka­ta Cr­ne Go­re, pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Ne­nad Ra­ko­če­vić, na­čel­ni­ca za­tvo­ra u Bi­je­lom Po­lju Ve­sna Pa­vi­će­vić, psi­ho­log iz ZIKS-a Ža­na Đu­ro­vić, pred­stav­ni­ce do­na­tor­skih fir­mi, kao i pred­stav­ni­ce lo­kal­ne upra­ve Nel­ka Omer­ho­džić, pot­pred­sjed­ni­ca Op­šti­ne i Sa­i­da Či­kić, se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za lo­kal­nu upra­vu i op­štin­ski sin­di­ka­lac Bran­ko La­za­re­vić.

557

Ostavite komentar