BARSKI VATROGASCI SAOPŠTILI PREDSTAVNICIMA SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA Ostali bez 10 odsto za pripravnost

Pri­pad­ni­ci­ma bar­ske Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja ni­je is­pla­ćen do­da­tak od 10 od­sto po osno­vu pri­prav­no­sti ko­ji ih je, ka­ko ka­žu, sle­do­vao shod­no iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o za­šti­ti i spa­sa­va­nju ko­ji se pri­mje­nju­je od 1. ju­la.

– Ne­is­pla­ći­va­nje do­dat­ka je sa­mo jed­na od stva­ri ko­je tre­ba po­pra­vi­ti i po­bolj­ša­ti u na­red­nom pe­ri­o­du, po­red uslo­va ra­da, ma­te­ri­jal­nog po­lo­ža­ja va­tro­ga­sa­ca, itd. – kon­sta­to­va­li su i pred­stav­ni­ci sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa, kao i stru­kov­nog od­bo­ra va­tro­ga­sa­ca – spa­si­la­ca, ko­ji su ovih da­na po­sje­ti­li bar­sku Slu­žbu za­šti­te i spa­sa­va­nja. U po­sje­ti bar­skim va­tro­ga­sci­ma bi­li su pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Cr­ne Go­re Ne­nad Ra­ko­če­vić, se­kre­tar Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Pre­drag Spa­so­je­vić i pred­sjed­nik Stru­kov­nog od­bo­ra va­tro­ga­sa­ca – spa­si­la­ca Cr­ne Go­re Rat­ko Pe­jo­vić.

Na sa­stan­ku odr­ža­nom sa va­tro­ga­sci­ma bi­lo je ri­je­či o rad­no-prav­nom i ma­te­ri­jal­nom po­lo­ža­ju va­tro­ga­sa­ca – spa­ci­la­ca, kao i na­či­ni­ma na ko­ji­ma bi se on u na­red­nom pe­ri­o­du mo­gao po­bolj­ša­ti. Raz­go­va­ra­no je i o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o za­šti­ti i spa­sa­va­nju ko­ji se pri­mje­nju­je od 1. ju­la, kao i o po­je­di­nim čla­no­vi­ma tog za­ko­na ko­ji se od­no­se na va­tro­ga­sce – spa­si­o­ce.

Bar­ski va­tro­ga­sci su is­ta­kli da im od da­na pri­mje­ne za­ko­na ni­je is­pla­ćen do­da­tak od 10 od­sto po osno­vu pri­prav­no­sti, ali i kon­sta­to­va­li da će u na­red­nom pe­ri­o­du taj pro­blem po­ku­ša­ti da ri­je­še kroz raz­go­vo­re sa nad­le­žnim slu­žba­ma svo­je op­šti­ne.

Do­go­vo­re­no je da se u na­red­nom pe­ri­o­du na­sta­vi in­ten­ziv­na ko­mu­ni­ka­ci­ja ka­ko bi se po­lo­žaj va­tro­ga­sa­ca po­bolj­šao i po­di­gao na znat­no vi­ši ni­vo. Po­red va­tro­ga­sa­ca, sa­stan­ku je pri­su­stvo­vao i pred­sjed­nik Sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je or­ga­na lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Op­šti­ne Bar Ne­nad Vuč­ko­vić.

Na sa­stan­ku je bi­lo ri­je­či i o pro­ble­mi­ma oko upla­te sta­ža sa uve­ća­nim tra­ja­njem. Ka­ko je sa­op­šte­no, pred­stav­ni­ci Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Cr­ne Go­re pre­u­ze­li su oba­ve­zu da u naj­kra­ćem vre­men­skom ro­ku us­po­sta­ve zva­nič­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju sa ru­ko­vod­stvom Fon­da PIO ka­ko bi se pro­blem ri­je­šio u ko­rist va­tro­ga­sa­ca jer je to pro­blem sa ko­jim se su­sre­ću svi va­tro­ga­sci u Cr­noj Go­ri.

479

Ostavite komentar