Otpremnine od 1.051 do 16.490 eura, najzainteresovaniji policajci i medicinari

Najviše zainteresovanih za sporazumni prestanak radnog odnosa je u sektoru zdravstva (296), unutrašnjih poslova (244), finansija (134) i rada i socijalnog staranja (131), pokazuju zvanični podaci

Generalno gledano, u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposleni može ostvariti pravo na otpremninu u visini do 50% mjesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, s tim da iznos otpremnine ne može biti veći od 15 bruto zarada zaposlenog. Pri čemu se kao iznos bruto zarade uzima prosjek posljednje tri bruto zarade zaposlenog prije ostvarivanja prava na otpremninu.

Shodno procjenama Ministarstva finansija, u slučaju ostvarenja maksimalne otpremnina na osnovu 30 ili više godina radnog staža, otpremnina bi u prosjeku iznosila 12.000 eura.

Ono što je jako bitno da otpremnina sleduje državnom službeniku i namješteniku koji ima minimum šest godina radnog staža.

Najniža otpremnina 1.051 eura: Višem namješteniku koji ima šest godina radnog staža sa neto zaradom od 234 eura sleduje otpremnina 1.051 eura, dok samostalnog savjetnika sa platom od 501 eura i šest godina radnog staža, ima pravo na otpremninu od 1.996 eura.

Najveću otpremninu sa šest godina radnog staža primiće načelnik, kome sa neto zaradom od 622 eura, sleduje otpremnina od 2.803 eura, dok će nešto manju otpremninu od 2.400 eura pod sličnim uslovima primiti savjetnik u sudu.

Zaposleni koji ispunjava uslov za odlazak u penziju i ako mu do 67 godina života nedostaju dvije godine, može ostvariti pravo na otpremninu u iznosu od šest bruto zarada.

Za ovu kategoriju zaposlenih procjenjuje se da bi otpremnina u prosjeku iznosila oko 4.800 eura.

Zanimljivo je da višem namješteniku sa 20 godina radnog staža zagarantovana otpremnina od 3.768 eura dok je više nego dvostruka veća samostalnom savjetniku sa istim stažom – 8.122. eura.

Najveće otpremnine: Višem namješteniku sa 30 godina radnog staža zagarantovana je otpremnina od 6.071 eura, višem savjetniku 11.694 eura dok načelniku ili šefu kabineta sleduje najveća otpremnina od 16.490 eura.

Prve procjene govore da je ovakav sistem otpremnina najatraktivniji službenicima koji se nalaze pred penziionisanjem, dok je najmanje poželjan mladim namještenicima.

Otpremninari neće moći da se zaposle u državnoj upravi: Uporedo sa ovim, Vlada Crne Gore priprema propise prema kojima državni službenik nakon sporazumnog raskida radnog odnosa i dobijanja otpremnine, neće moći da se ponovo zaposli u državnoj upravi.

„Paralelno sa naporima Ministarstva javne uprave i Ministarstva finansija da planiraju i obezbijede potrebna budžetska sredstva, u toku je izmjena normativnog okvira kojom će biti uređena sva pitanja od značaja za ovaj proces. Ovdje se najprije misli na izmjene i dopune Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, s obzirom da važeći Zakon ne predviđa mogućnost isplate otpremine prilikom sporazumnog prestanka radnog odnosa. Posebne mjere biće predviđene za onemogućavanje povratka ovim licima u javni sektor nakon ostvarivanja prava na otpremninu“, navodi se u nacrtu Izvještaja o Planu optimizacije za prvi kvartal.

Za odlazak se do sada javilo 1.153 službenika: Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo javne uprave, a na osnovu dostavljenih podataka od strane onih organa koji su sproveli anketu, ukupno 1.153 zaposlenih na centralnom nivou izražava interesovanje za sporazumnim prestankom radnog odnosa uz isplatu otpremnine.

„Analizirajući pristigle podatke koristeći sektorski pristup, najviše zainteresovanih za sporazumni prestanak radnog odnosa je u sektoru zdravstva (296), unutrašnjih poslova (244), finansija (134) i rada i socijalnog staranja (131)“, zaključuje se u nacrtu Izvještaja.

O isplaćenim otpremninama Ministarstvo javne uprave će voditi evidenciju i objavljivati na zvaničnoj internet stranici.

Budžetski korisnici, odnosno javne institucije će okvirno do kraja jula i tokom avgusta realizovati inoviranu anketu o zainteresovanosti zaposlenih za sporazumni prekid radnog odnosa, na osnovu čega će se moći utvrditi okvini fiskalni efekat implementacije ove mjere.

Izvori tvrde da ovako koncipirane otpremnine nijesu previše atraktivne za sporazumni raskid radnog odnosa…

Izvor: Analitika

762

Ostavite komentar