PORESKA UPRAVA ODGOVORILA SINDIKATU Neophodni novi sektori

To­kom cje­lo­kup­nog po­stup­ka iz­ra­de na­cr­ta pra­vil­ni­ka o si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta u Po­re­skoj upra­vi (PU), slu­žbe­ni­ci su bi­li upo­zna­ti sa tim ak­tom, ka­ko pu­tem sa­sta­na­ka sa di­rek­to­rom PU, ta­ko i pre­ko svo­jih di­rekt­nih pret­po­sta­vlje­nih – po­moć­ni­ka di­rek­to­ra i ru­ko­vo­di­la­ca pod­ruč­nih je­di­ni­ca, ko­ji su ima­li mo­guć­nost da da­ju pri­mjed­be i su­ge­sti­je ko­ji će omo­gu­ći­ti efi­ka­sni­je funk­ci­o­ni­sa­nje PU, na­ve­li su iz PU re­a­gu­ju­ći na na­vo­de iz tek­sta „Mi­mo pro­pi­sa uvo­de tri sek­to­ra”. U tom tek­stu je ob­ra­đe­no mi­šlje­nje Sin­di­ka­ta PU u ve­zi sa si­ste­ma­ti­za­ci­jom ko­je je po­sla­to mi­ni­stru fi­nan­si­ja. Sin­di­kat se pro­ti­vio si­ste­ma­ti­za­ci­ji.

– Pri iz­ra­di or­ga­ni­za­ci­o­ne še­me vo­di­lo se ra­ču­na o sva­kom po­je­di­nač­nom rad­nom mje­stu, te ni­jed­no rad­no mje­sto, a ka­mo­li sek­tor kao naj­ši­ri ob­lik or­ga­ni­za­ci­je unu­tar or­ga­na, ni­je pred­vi­đe­no bez pret­hod­ne ana­li­ze svr­sis­hod­no­sti istog, po­zi­tiv­ne prak­se i pre­po­ru­ka Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, Upra­ve za ka­dro­ve i Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da – na­ve­li su iz PU na či­jem je če­lu Mi­o­mir M. Mu­go­ša.

Ka­da je u pi­ta­nju ne­ga­tiv­no mi­šlje­nje rad­ne gru­pe sin­di­ka­ta, ko­ja tvr­di da su tri sek­to­ra pred­lo­že­na mi­mo pra­vil­ni­ka, uka­za­li su da je ured­bom o kri­te­ri­ju­mi­ma za unu­tra­šnju or­ga­ni­za­ci­ju i si­ste­ma­ti­za­ci­ju po­slo­va u or­ga­ni­ma dr­žav­ne upra­ve, ko­jom je re­gu­li­sa­no ovo pi­ta­nje, pro­pi­sa­no da se sek­tor mo­že osno­va­ti u or­ga­nu upra­ve ka­da je to neo­p­hod­no za vr­še­nje po­slo­va iz osnov­ne dje­lat­no­sti, od­no­sno za ostva­ri­va­nje po­je­di­nih funk­ci­ja or­ga­na upra­ve, a upra­vo su po­slo­vi ljud­skih re­sur­sa i IT po­slo­vi neo­p­hod­ni za ostva­ri­va­nje funk­ci­ja iz osnov­ne dje­lat­no­sti or­ga­na.

– Svr­sis­hod­nost po­sto­ja­nja sek­to­ra za in­for­ma­ci­o­ne teh­no­lo­gi­je oprav­da­na je sa­mom či­nje­ni­com da Po­re­ska upra­va ras­po­la­že jed­nim od naj­kom­plek­sni­jih si­ste­ma i ba­za po­da­ta­ka u dr­ža­vi, ko­ji tre­ba nad­gra­đi­va­ti i odr­ža­va­ti, zbog če­ga je isti bio for­mi­ran i svim pret­hod­nim pra­vil­ni­ci­ma. Ka­da je u pi­ta­nju sek­tor za ljud­ske re­sur­se, isti već po­sto­ji u Upra­vi za ca­ri­ne i Upra­vi za ne­kret­ni­ne, ko­je su ta­ko­đe or­ga­ni u sa­sta­vu Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja. Pred­log for­mi­ra­nja no­vog sek­to­ra – sek­to­ra za ve­li­ke po­re­ske ob­ve­zni­ke, na­stao je kao re­zul­tat po­tre­be da se funk­ci­ja in­spek­cij­skog nad­zo­ra, ko­ja je do sa­da bi­la iz­dvo­je­na za ve­li­ke po­re­ske ob­ve­zni­ke, pro­ši­ri osta­lim funk­ci­ja­ma, kao što su na­pla­ta i uslu­ge. Tre­ba na­po­me­nu­ti da je upo­red­nim ana­li­za­ma utvr­đe­no da 85 ze­ma­lja EU i ši­re ima­ju for­mi­ran sek­tor za ve­li­ke po­re­ske ob­ve­zni­ke u po­re­skim upra­va­ma, ko­ji se ba­vi cje­lo­kup­nim tret­ma­nom ovog seg­men­ta po­re­skih ob­ve­zni­ka – na­ve­li su iz PU.

613

Ostavite komentar