SINDIKAT PORESKE UPRAVE SE PROTIVI AKTU O SISTEMATIZACIJI TE INSTITUCIJE Mimo propisa uvode tri sektora

Sin­di­kat Po­re­ske upra­ve (PU) ni­je po­dr­žao akt o si­ste­ma­ti­za­ci­ji, već je pred­lo­žio iz­ra­du no­vog pra­vil­ni­ka o or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji, a da se do nje­go­vog usva­ja­nja pri­mje­nju­je akt ko­ji je sa­da na sna­zi. Rad­na gru­pa Sin­di­ka­ta, na či­jem če­lu je pred­sjed­nik te or­ga­ni­za­ci­je Ra­de Si­mo­no­vić, od­bi­la je akt o si­ste­ma­ti­za­ci­ji iz raz­lo­ga što su nji­me pred­vi­đe­na tri sek­to­ra, ko­ja, pre­ma nji­ho­vom mi­šlje­nju, ni­je­su pred­lo­že­na u skla­du sa va­že­ćim pro­pi­si­ma. U pi­ta­nju su sek­tor za ljud­ske re­sur­se, sek­tor za ve­li­ke po­re­ske ob­ve­zni­ke i sek­tor za in­for­ma­ci­o­nu teh­no­lo­gi­ju u obla­sti po­re­skog si­ste­ma. Si­ste­ma­ti­za­ci­jom je pred­lo­že­no šest no­vih sek­to­ra.

– Osim to­ga ti sek­to­ri ni­je­su ra­ci­o­nal­ni iz fi­nan­sij­skih raz­lo­ga zbog vi­so­kih pri­ma­nja za­po­sle­nih ko­ji bi ru­ko­vo­di­li ovim sek­to­ri­ma. Mi­šlje­nje rad­ne gru­pe je da si­ste­ma­ti­za­ci­ju u ovom di­je­lu tre­ba uskla­di­ti sa pro­pi­si­ma i po­li­ti­kom Vla­de o sma­nje­nju jav­ne po­tro­šnje i pre­po­ru­ka­ma EU – pi­še u mi­šlje­nju rad­ne gru­pe u ko­je je „Dan” imao uvid.
Da­lja manj­ka­vost pred­lo­že­nog ak­ta, ka­ko pi­še u mi­šlje­nju sed­mo­čla­ne rad­ne gru­pe, sa­sto­ji se u mi­je­ša­nju nad­le­žno­sti ka­ko iz­me­đu po­je­di­nih sek­to­ra, ta­ko i iz­me­đu ne­kih sek­to­ra i pod­ruč­nih je­di­ni­ca.

– Pri­mjer, u sa­mom na­zi­vu sek­to­ra na­pla­te i sek­to­ra za in­spek­cij­ski nad­zor sa­dr­žan je iz­raz „sek­tor ope­ra­ti­ve” i ako su po­slo­vi ope­ra­ti­ve is­klju­či­va nad­le­žnost pod­ruč­nih je­di­ni­ca. Ta­kvom or­ga­ni­za­ci­jom bi se do­šlo do pre­kla­pa­nja ope­ra­tiv­nih po­slo­va i stva­ra­nja kon­fu­zi­je u ob­ra­di pred­me­ta, te bi po­je­di­ni pred­me­ti mo­gli bi­ti ob­ra­đi­va­ni i u sek­to­ri­ma i u nad­le­žnim fi­li­ja­la­ma, a što se če­sto i sa­da de­ša­va, jer se pri­mje­nju­ju rje­še­nja iz ak­ta ko­ji još ni­je usvo­jen – pi­še u mi­šlje­nju gru­pe ko­je je po­sla­to mi­ni­stru fi­nan­si­ja Dar­ku Ra­du­no­vi­ću.

Do­sa­da­šnja prak­sa, ka­ko su na­ve­li, po­ka­zu­je da rje­še­nja pred­vi­đe­na ovim pred­lo­gom ak­ta o si­ste­ma­ti­za­ci­ji, ja­sno po­ka­zu­ju nje­nu ne­e­fi­ka­snost i ne­ra­ci­o­nal­nost, te je pre­po­ru­ka da se o na­ve­de­nim ne­do­sta­ci­ma obra­ti pa­žnja u even­tu­al­noj ko­rek­ci­ji pred­lo­ga ak­ta.

– Mi­je­ša­njem nad­le­žno­sti iz­me­đu po­je­di­nih sek­to­ra, kao i iz­me­đu sek­to­ra i fi­li­ja­la, kod ne­po­sred­nih iz­vr­ši­la­ca po­slo­va se stva­ra ne­si­gur­nost, ne­e­fi­ka­snost u ra­du, strah od to­ga ko će im i ka­da na­lo­ži­ti da ra­de. Do­bro po­sta­vlje­na or­ga­ni­za­ci­ja po­slo­va, ja­snim raz­gra­ni­če­njem nad­le­žno­sti or­ga­ni­za­ci­o­nih je­di­ni­ca, pra­vil­nim ras­po­re­dom po­je­di­nač­nih or­ga­ni­za­ci­o­nih je­di­ni­ca, kod iz­vr­ši­la­ca bi se stvo­rio osje­ćaj si­gur­no­sti u ra­du i po­sti­glo efi­ka­sni­je iz­vr­ša­va­nje rad­nih za­da­ta­ka, a ti­me bi bi­la po­što­va­na i nji­ho­va za­ko­nom za­ga­ran­to­va­na pra­va na do­sto­jan­stven rad – na­ve­la je rad­na gru­pa.
Na če­lu Po­re­ske upra­ve već dvi­je go­di­ne je Mi­o­mir M. Mu­go­ša, ko­ji je pri­je dvi­je sed­mi­ce tvr­dio da je Si­mo­no­vić upo­znat sa ak­tom o si­ste­ma­ti­za­ci­ji.

Ni­su uče­stvo­va­li u iz­ra­di pred­lo­ga

Iz Sin­di­ka­ta su u mi­šlje­nju pod­vu­kli da ni­je­su ni na ko­ji na­čin uče­stvo­va­li u iz­ra­di pred­lo­ga ak­ta o si­ste­ma­ti­za­ci­ji, te da im akt ni­je do­sta­vljen na na­čin ko­ji pro­pi­su­je član 54 op­šteg ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra.

– Po­stu­pak iz­ra­de ak­ta o unu­tra­šnjoj si­ste­ma­ti­za­ci­ji ni­je spro­ve­den na tran­spa­ren­tan na­čin, što pot­kre­plju­je­mo či­nje­ni­com da ni­je pru­že­na mo­guć­nost Sin­di­ka­tu, od­no­sno ogrom­noj ve­ći­ni za­po­sle­nih da se upo­zna­ju sa za­vr­šnom ver­zi­jom pra­vil­ni­ka. Na­i­me, pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta je tek 6. ok­to­bra do­bio na­ve­de­ni akt pu­tem imej­la, a na­kon in­ter­ven­ci­je Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa – pi­še u do­ku­men­tu.

911

Ostavite komentar