PREDSJEDNIK SINDIKATA UPRAVE NENAD RAKOČEVIĆ SE ŽALI NA ČELNIKE PORESKE UPRAVE Direktori se ponašaju kao diktatori

Sin­di­kat upra­ve i pra­vo­su­đa po­zvao je mi­ni­stra fi­nan­si­ja Dar­ka Ra­du­no­vi­ća da uva­ži nji­ho­vo mi­šlje­nje po pi­ta­nju si­ste­ma­ti­za­ci­je rad­nih mje­sta u tom re­so­ru i da za va­žna ka­drov­ska rje­še­nja ko­ja su pla­ni­ra­na is­hi­tre­nim pred­lo­gom si­ste­ma­ti­za­ci­je u Po­re­skoj upra­vi ne bu­du po­zi­ci­o­ni­ra­ni ne­ki ma­šin­ski bra­va­ri.

– Sa ta­kvim rje­še­nji­ma se de­gra­di­ra ugled i ko­lek­tiv i Po­re­ske upra­ve i sa­mog mi­ni­star­stva – oci­je­nio je pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta upra­ve Ne­nad Ra­ko­če­vić.

On je za „Dan” ka­zao da je glav­ni pro­blem po pi­ta­nju do­no­še­nja ak­ta o si­ste­ma­ti­za­ci­ji ne­do­sta­tak so­ci­jal­nog di­ja­lo­ga.

– Ili ne­ko­rekt­no po­na­ša­nje do­brog di­je­la po­slo­da­va­ca ili di­rek­to­ra, ko­ji se po­na­ša­ju dik­ta­tor­ski, ne po­štu­ju­ći pro­pi­sa­ne nor­me i po­zi­tiv­nu prak­su do­brih od­no­sa so­ci­jal­nih part­ne­ra. Upra­vo zbog pro­pi­sa­nih oba­ve­za ko­je se ne po­štu­ju, a to je da se iz­vje­šta­va­ju pred­stav­ni­ci sin­di­ka­ta na od­go­va­ra­ju­ćim ni­vo­i­ma o svim stva­ri­ma ko­ji se ti­ču za­po­sle­nih, od­no­sno rad­no prav­nih sta­tu­sa, ima­mo za po­sle­di­cu na­šu ne­in­for­mi­sa­nost, kao što je po­da­tak da je u to­ku 2016. go­di­ne Upra­va za imo­vi­nu po­sta­la ne­za­vi­san or­gan – re­kao je Ra­ko­če­vić.

On se obra­tio „Da­nu” na­kon ni­za tek­sto­va u ve­zi sa si­ste­ma­ti­za­ci­jom rad­nih mje­sta u ko­ji­ma su se, po­red nje­ga, ogla­ša­va­li i Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja i Sin­di­kat PU.

– Ape­lu­je­mo na sve re­le­vant­ne ni­voe u dr­ža­vi da pri­mo­ra­ju di­rek­to­re or­ga­na ili upra­va da po­štu­ju oba­ve­ze ko­je pro­iz­i­la­ze iz ko­lek­tiv­nih ugo­vo­ra i za­kon­skih re­gu­la­ti­va, da po­štu­ju le­gi­tim­no iza­bra­ne sin­di­kal­ne pred­stav­ni­ke ko­ji pred­sta­vlja­ju za­po­sle­ne, jer će se u su­prot­nom po­re­me­ti­ti od­no­si ko­ji po pra­vi­lu ne bi tre­ba­lo da se re­me­te i gdje će šte­tu i po­sle­di­ce da sno­si sva­ka stra­na – za­klju­čio je on.

Di­rek­tor PU je Mi­o­mir M. Mu­go­ša, a po ri­je­či­ma pred­sjed­ni­ka Sin­di­ka­ta PU Ra­da Si­mo­no­vi­ća, pri­je ne­go što je akt o si­ste­ma­ti­za­ci­ji upu­ćen Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja, oni ga ni­su do­bi­ja­li na da­va­nje mi­šlje­nja. Za­to je Ra­ko­če­vić na­ja­vio da će Sin­di­kat PU, ko­ji je u okvi­ru Sin­di­ka­ta upra­ve, pod­ni­je­ti ustav­nu ini­ci­ja­ti­vu ako se akt usvo­ji, a nji­ma ne bu­de od­go­va­rao.

547

Ostavite komentar