REAGOVANJE MINISTARSTVA FINANSIJA Sindikat je vidio sistematizaciju

Ne­tač­na je i ne­u­te­me­lje­na in­for­ma­ci­ja da je vla­di­na Ko­mi­si­ja za eko­nom­sku po­li­ti­ku usvo­ji­la pra­vil­nik o si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja i or­ga­na u nje­nom sa­sta­vu, jer taj akt još ni­je po­slat Ko­mi­si­ji na raz­ma­tra­nje, sa­op­šti­li su iz Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja re­a­gu­ju­ći na tekst „Si­ste­ma­ti­za­ci­ja pa­da na Ustav­nom su­du”.

– Da se ne­po­zna­ti autor tek­sta ili ured­nik re­dak­ci­je obra­tio ovom or­ga­nu, što je u oba­ve­zi zbog pro­fe­si­o­nal­nih stan­dar­da ko­ji na­me­ću da se dru­ga stra­na uvi­jek pi­ta za stav ra­di isti­ni­to­sti i objek­tiv­no­sti in­for­ma­ci­ja ko­je se ob­ja­vlju­ju, ne bi­smo do­šli u si­tu­a­ci­ju da na ovaj na­čin is­pra­vlja­mo šte­tu ko­ja na­sta­je usled dez­in­for­mi­sa­nja jav­no­sti i na­ru­ša­va­nja ugle­da ove in­sti­tu­ci­je. Ta­ko­đe, pod­sje­ća­mo da je Upra­va za imo­vi­nu od ja­nu­a­ra 2016. go­di­ne sa­mo­sta­lan or­gan, što zna­či da se pra­vil­nik o si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja ne od­no­si na za­po­sle­ne u toj upra­vi, te je i taj seg­ment na­ve­de­nog tek­sta po­gre­šno pred­sta­vljen-  na­ve­li su iz re­so­ra na či­jem je če­lu Dar­ko Ra­du­no­vić.

Tvr­de da je ne­tač­na i in­for­ma­ci­ja da Sin­di­kat Po­re­ske upra­ve ni­je upo­znat sa na­cr­tom si­ste­ma­ti­za­ci­je tog or­ga­na, s ob­zi­rom na to da je, ka­ko su ka­za­li, pred­sjed­nik tog sin­di­ka­ta pri­su­stvo­vao ko­le­gi­ju­mi­ma or­ga­ni­zo­va­nim na tu te­mu.

– Shod­no gran­skom ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru za oblast upra­ve i pra­vo­su­đa, Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja će po fi­na­li­za­ci­ji na­cr­ta si­ste­ma­ti­za­ci­je za ovaj or­gan i or­ga­ne u sa­sta­vu mi­ni­star­stva, i po do­bi­ja­nju mi­šlje­nja Upra­ve za ka­dro­ve, sa ak­tom upo­zna­ti i Sin­di­kat upra­ve i pra­vo­su­đa, na­kon če­ga će ma­te­ri­jal bi­ti pro­sli­je­đen Vla­di na da­lje raz­ma­tra­nje i od­lu­či­va­nje – sa­op­šti­li su iz mi­ni­star­stva.

Od­go­vor re­dak­ci­je

Kao pr­vo, autor tek­sta je pot­pi­san i ni­je „ne­po­znat”. Kao dru­go, sve što je na­ve­de­no u tek­stu ka­zao je pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Ne­nad Ra­ko­če­vić, pa je i iz­vor in­for­ma­ci­je po­znat, a re­a­go­va­nje je, sa­mim tim, tre­ba­lo na­slo­vi­ti na nje­go­vu iz­ja­vu, a ne na „ne­po­zna­tog” auto­ra.

Kao tre­će, ka­da su to iz Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, ot­ka­ko je go­spo­din Ra­du­no­vić na nje­go­vom če­lu, od­go­vo­ri­li na po­sta­vlje­na pi­ta­nja istog da­na? Od­go­vor je – ni­kad.

Ka­da bi­ste i od­lu­či­li da od­go­vo­ri­te, to bi se de­si­lo na­kon ne­ko­li­ko da­na.

Kao če­tvr­to, na tvrd­nje da je pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta PU upo­znat sa si­ste­ma­ti­za­ci­jom, sju­tra će vam, vje­ro­vat­no, od­go­vo­ri­ti ili go­spo­din Ra­ko­če­vić, ko­ji tvr­di su­prot­no, ili pred­sjed­nik sin­di­ka­ta ko­jeg ste pro­zva­li.

528

Ostavite komentar