PREDSJEDNIK SINDIKATA PORESKE UPRAVE RADE SIMONOVIĆ DEMANTOVAO MINISTARSTVO FINANSIJA Sistematizaciju dobili poslije pisanja „Dana”

Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta Po­re­ske upra­ve Ra­de Si­mo­no­vić ka­zao je za „Dan” da su akt o si­ste­ma­ti­za­ci­ji do­bi­li tek ju­če. Iz Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja su dan ra­ni­je ka­za­li da je Sin­di­kat PU upo­znat sa si­ste­ma­ti­za­ci­jom rad­nih mje­sta u Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja i upra­va­ma ko­je su u sklo­pu tog re­so­ra.

– Da­nas sam pr­vi put do­bio akt o si­ste­ma­ti­za­ci­ji i to pu­tem mej­la sa na­zna­kom da se sin­di­kat iz­ja­sni o to­me. Ni­sam ra­ni­je uče­stvo­vao u bi­lo ko­jem pro­ce­su u ve­zi sa ak­tom o si­ste­ma­ti­za­ci­ji i ni­ko me ne mo­že ubi­je­di­ti da sam uče­stvo­vao – re­kao je Si­mo­no­vić za „Dan”.

On je ka­zao da je od­mah for­mi­rao rad­nu gru­pu ko­ja će do­ni­je­ti za­ključ­ke i mi­šlje­nje, od­no­sno iz­ja­sni­ti se u ve­zi sa ak­tom o si­ste­ma­ti­za­ci­ji, ko­ji je ne­ko­li­ko pu­ta vra­ća­la Upra­va za ka­dro­ve.

– Pre­li­stao sam na br­zi­nu akt o si­ste­ma­ti­za­ci­ji i pre­ma ono­me što sam vi­dio, te­ško da će­mo da­ti sa­gla­snost – na­veo je Si­mo­no­vić.

Sin­di­kat PU je do­bio akt o si­ste­ma­ti­za­ci­ji dva da­na na­kon što je pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Ne­nad Ra­ko­če­vić na­ja­vio da će pod­ni­je­ti ustav­nu ini­ci­ja­ti­vu ako se akt o si­ste­ma­ti­za­ci­ji usvo­ji. On je is­ta­kao da akt o si­ste­ma­ti­za­ci­ji ni­je do­bio ni sin­di­kat upra­ve, ni sin­di­kat PU i is­ta­kao da je Ustav­ni sud uvi­jek oba­rao si­ste­ma­ti­za­ci­ju ka­da se ne­ma mi­šlje­nja i sa­gla­sno­sti sin­di­ka­ta.

579

Ostavite komentar