Sindikat uprave i pravosuđa: Država neće da pregovara o kolektivnim ugovorima

Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore (SUPCG), imajući u vidu da je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja obustavilo isplatu naknada po osnovu ostvarenog dežurstva i pripravnosti zaposlenima u sudovima i tužilaštvima, ukazuje da je Odlukom Ustavnog suda („Službeni list Crne Gore”, broj.051/17 od 3. avgusta 2017. godine) ukinuta odredba člana 26a Odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova.

– Odlukom je bilo regulisano uvećanje zarade po osnovu obavljanja poslova koji ne trpe odlaganje izvan radnog vremena u sudovima i tužilaštvima. Sa druge strane, članom 16 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru propisano je da se visina dodatka po času na osnovnu zaradu (dodatak za rad noću, dodatak za rad u dane državnog ili vjerskog praznika, dodatak za prekovremeni rad i dodatak za dežurstvo i pripravnost) utvrđuje u iznosima utvrđenim kolektivnim ugovorom. Neshvatljivo je da je sistemski Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru jedno ovako važno pitanje – visine naknade za pripravnost i dežurstvo samo usmjerio na kolektivni ugovor pritom ne definišući minimum iste naknade – navode iz SUP-a, na čijem je čelu Nenad Rakočević.

Ističu da država izbjegava da potpiše kolektivni ugovor, tj. njegove izmjene i dopune, zbog čega su zaposleni dovedeni u krajnje nepovoljnu poziciju.

– Više puta smo reagovali sa nivoa Sindikata uprave i pravosuđa i Strukovnog odbora sindikalnih organizacija zaposlenih u sudovima i tužilaštvima, tražeći da se u saradnji sa našim sindikatom ovo pitanje trajno riješi – navode sindikalci.

Sa druge strane, u skladu sa pozitivnim propisima koji regulišu rad u sudovima i tužilaštvima, sudije, tužioci, upravitelji pisarnice, zapisničari-operateri i veliki dio ostale administracije su, ističu, obavezani na obavljanje poslova koji ne trpe odlaganje, tj. na rad mimo radnog vremena.

– Vrlo često, u hitnim predmetima i drugim neodložnim radnjama rad traje bukvalno danonoćno, zaposleni su izloženi pritisku posla, rokovima, procesnim zahtjevima i nizu drugih faktora koji ovaj rad čine posebno iscrpljujućim i napornim. I pored svega toga, u jeku turističke sezone, kada obično i dolazi do naglog povećanja broja hitnih i neodložnih poslova u sudovima i tužilaštvima, država je posegnula za obustavom isplate naknada za dežurstvo i pripravnost koja se u međuvremenu, tj. od sredine 2017. godine i odluke Ustavnog suda isplaćivala redovno jer se rad zaposlenih mora platiti, a sve pod pritiskom našeg sindikata i primjenom niza sindikalnih mehanizama – navode iz Sindikata uprave.

Nakon sastanka sa tadašnjim ministrom pravde, 2. februara 2021. godine, sindikalci su mu pismenim putem proslijedili novi zahtjev za pregovaranje kolektivnog ugovora, tekst kolektivnog ugovora i sva pojašnjenja u skladu sa zahtjevom ministra. Međutim, opet je sindikat naišao na ćutanje. Stoga, isključivi razlog zbog kojeg je došlo do ove situacije je nespremnost države da pregovara kolektivne ugovore na koje upućuje zakon. Tekst izmjena i dopuna kolektivnog ugovora poslat je i ministru Milojku Spajiću.

– Stoga je došlo do nevjerovatne pravne (nepravne) situacije da Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru upućuje na rješavanje pitanja visine naknade za dežurstvo i pripravnost kroz kolektivne ugovore, dok sa druge strane država i bivša i sadašnja vlast ostaju nijeme kada se treba pristupiti pregovorima, zbog čega treba da trpe zaposleni – kaže Rakočević.

Vladi dostavili predlog izmjena i dopuna

Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore u septembru 2017. godine dostavio je Vladi predlog izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa u kojem je na detaljan način regulisana visina naknade za dežurstva i pripravnost.

– Međutim, pored svih pritisaka našeg sindikata jedva da se mrdnulo sa pregovorima, i to u avgustu 2020. godine, sa čim smo više puta upoznavali članstvo i javnost. U međuvremenu Strukovni odbor Sindikalnih organizacija zaposlenih u sudovima je u novembru 2018. dostavio Sudskom savjetu predlog Kolektivnog ugovora za zaposlene u sudovima koji sadrži takođe odredbu kojom se detaljno reguliše pitanje visine dodatka za dežurstvo i pripravnost. On je pohranjen u ladice, te se tek promjenom predsjednika u Sudskom savjetu našao na sto i u decembru 2020. godine proslijeđen resornom ministru – kazao je Nenad Rakočević, čelnik Sindikata uprave.

Odmah isplatiti naknade zaposlenima

Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore i Strukovni odbor zaposlenih u sudovima i tužilaštvima pozivaju Ministarstvo finansija da odmah, u skladu sa dosadašnjom praksom, izvrši isplatu naknada zaposlenima u sudovima i tužilaštvima po osnovu obavljenog dežurstva i pripravnosti i da se zadrži postojeće rješenje, kao i da odmah odredi pregovarače koji će nastaviti sa pregovorima izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa kako bi se ovo pitanje trajno definisalo.

– U protivnom, sindikat će aktivirati sve mehanizme sindikalnog djelovanja i pravne zaštite koji će imati višestruke posljedice po poslodavca i značajne finansijske izdatke države po osnovu izgubljenih sporova pred domaćim i međunarodnim sudovima – kaže Rakočević.

1.556