SLUŽBENICI ZIKS-A PROTESTOVALI ISPRED OSNOVNOG SUDA U DANILOVGRADU

Slu­žbe­ni­ci Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja (ZIKS) oku­pi­li su se ju­če is­pred Osnov­nog su­da u Da­ni­lov­gra­du ka­ko bi is­ka­za­li pro­test zbog na­či­na na ko­ji se nji­ho­vim ko­le­ga­ma su­di zbog in­ci­den­ta ko­ji se do­go­dio u ja­nu­a­ru 2015. go­di­ne, ka­da je do­šlo do tu­če ko­man­di­ra i za­tvo­re­ni­ka. Na taj na­čin oni su iz­ra­zi­li ne­za­do­volj­stvo od­no­som nad­le­žnih pre­ma pi­ta­nju bez­bjed­no­sti u ZIKS-u. Pred­sjed­nik sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je ZIKS-a Pre­drag Spa­so­je­vić ka­zao je da ne že­le da vr­še bi­lo ka­kav pri­ti­sak na pra­vo­su­đe, ni­ti da oprav­da­va­ju i pod­stre­ka­va­ju bi­lo ko­ji ob­lik mu­če­nja i tor­tu­re. Raz­log ju­če­ra­šnjeg oku­plja­nja, po­ja­snio je, je­ste po­stu­pa­nje su­di­je So­nje Ke­ko­vić u pred­me­ti­ma u ko­ji­ma se su­di za­po­sle­ni­ma u ZIKS-u. Rad­ni­ci za­tvo­ra zah­ti­je­va­ju da se nji­ho­vim ko­le­ga­ma omo­gu­ći fer i ne­pri­stra­sno su­đe­nje od stra­ne su­di­je ko­ji ima sve po­treb­ne kva­li­te­te i ko­ji će im do­zvo­li­ti da iz­ne­su svo­ju od­bra­nu te da pri­hva­ti da se spro­ve­du do­ka­zi ko­ji idu u pri­log od­bra­ni. Uko­li­ko se ovaj pro­blem ne ri­je­ši, ka­ko je ka­zao Spa­so­je­vić, za­tvor će po­sta­ti ne­mo­guć za rad nje­go­vih za­po­sle­nih, a kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ji­ma je je­di­na pre­pre­ka za nji­hov rad upra­vo za­tvor, sla­vi­će po­bje­du.

– Ste­kli smo uti­sak da ona ne do­no­si od­lu­ke u skla­du sa za­ko­nom, već se vo­di ne­kim dru­gim raz­lo­zi­ma. Naš uti­sak je da za­po­sle­ni u ZIKS-u tre­ba da bu­du ka­žnje­ni zbog za­htje­va iz EU da se slu­ča­je­vi po­li­cij­ske tor­tu­re ka­žnja­va­ju stro­že, a ako ni­je ta­ko, on­da se za­pi­taj­mo ko­me naj­vi­še od­go­va­ra da se spro­vo­di tu­ži­lač­ko-sud­ska tor­tu­ra pro­tiv za­po­sle­nih u ZIKS-u? Od­go­vor je la­ko na­ći, to od­go­va­ra naj­vi­še kri­mi­nal­nim gru­pa­ma ko­je že­le svo­jim ak­tiv­no­sti­ma da pre­u­zmu unu­tra­šnje upra­vlja­nje za­tvo­rom. Pod­sje­ća­nja ra­di, 14.1.2015. go­di­ne u ZIKS-u se do­go­di­la po­bu­na u ko­joj je na­pad­nu­ta dr­ža­va, te je tom pri­li­kom te­že i lak­še po­vri­je­đe­no vi­še za­po­sle­nih, na­kon če­ga je za­u­ze­ta te­ri­to­ri­ja, od­no­sno je­dan obje­kat u za­tvo­ru. Da su to ura­di­li re­ci­mo u ne­kom mi­ni­star­stvu ili te­le­vi­zi­ji, svi bi taj akt oka­rak­te­ri­sa­li kao te­ro­ri­stič­ki ili kao pro­tiv­u­stav­nu ak­tiv­nost po­bu­ne. Ta­da su za­po­sle­ni u za­vo­du bra­ni­li dr­ža­vu i ustav­no ure­đe­nje, a da­nas im se su­di bez pra­va na od­bra­nu, ko­je im uki­da po­stu­pa­ju­ća su­di­ja So­nja Ke­ko­vić. Na­ve­šće­mo ne­ko­li­ko pri­mje­ra, biv­ši za­tvo­re­nik ko­ji je odav­no na slo­bo­di iz­ja­vi da ga ni­su tu­kli slu­žbe­ni­ci ko­jim se su­di, a ona ih osu­di na ka­znu za­tvo­ra šest mje­se­ci; slu­žbe­ni­ku zbog pri­mje­ne ovla­šće­nja iz­rek­ne ka­znu od tri mje­se­ca za­tvo­ra umje­sto da ga oslo­bo­di, Vi­ši sud ubla­ži si­tu­a­ci­ju i pre­to­či je u dvi­je go­di­ne uslov­no – ka­zao je Spa­so­je­vić.

Do­dao je da je su­di­ja oslo­bo­di­la nji­ho­vu ko­le­gi­ni­cu ko­ja je kra­la no­vac iz ka­se de­po­zi­ta osu­đe­ni­ka, na­vod­no zbog ne­do­stat­ka do­ka­za, a ista je zbog to­ga do­bi­la ot­kaz sa po­sla, pri­zna­la sve i je­dan dio nov­ca vra­ti­la.

– Mo­ra­mo da na­ve­de­mo da je ko­le­gi­ni­ci ko­ja je kra­la no­vac tet­ka vi­so­ka funk­ci­o­ner­ka u Dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. Pa se on­da za­pi­ta­mo da li je bo­lje kra­sti ili spro­vo­di­ti za­kon? Mo­ra­mo na­ve­sti da je kroz ZIKS pro­šlo na hi­lja­de za­tvo­re­ni­ka, a ma­li broj slu­ča­je­va tor­tu­re go­vo­ri o pro­fe­si­o­nal­nom od­no­su za­po­sle­nih u nje­mu – ka­že Spa­so­je­vić.

Is­ta­kao je da sum­nja­ju u struč­nost su­di­je Ke­ko­vić, njen pro­fe­si­o­nal­ni od­nos, pod­lo­žnost uti­ca­ju od stra­ne tu­ži­o­ca sa ko­jim ima vi­še ne­go bli­zak od­nos (iako eti­ka ne do­zvo­lja­va da se su­di­je i tu­ži­o­ci dok tra­je po­stu­pak dru­že ne­for­mal­no), da mo­žda že­li iz ne­kih du­gih po­bu­da da u ZIKS-u za­vla­da ha­os.

– Zah­ti­je­va­mo da se na­šim ko­le­ga­ma omo­gu­ći fer i ne­pri­stra­sno su­đe­nje od stra­ne su­di­je ko­ji ima sve po­treb­ne kva­li­te­te i ko­ji će im do­zvo­li­ti da iz­ne­su svo­ju od­bra­nu, te da pri­hva­ti da se spro­ve­du do­ka­zi ko­ji idu u pri­log od­bra­ni – do­da­je Spa­so­je­vić.

Tra­ži­li iz­u­ze­će

Bra­ni­lac optu­že­nih Bo­ba­na Nik­če­vi­ća i Pre­dra­ga Ra­du­lo­vi­ća tra­ži­la je iz­u­ze­će su­di­je Ke­ko­vić, uz obra­zlo­že­nje da od sa­mog po­čet­ka ovog su­đe­nja po­ka­zu­je oči­gled­nu pri­stra­snost pre­ma tu­ži­o­cu ko­ji po­stu­pa u ovom pred­me­tu, a ta pri­stra­snost ogle­da se u kr­še­nju osnov­nog na­če­la kri­vič­nog pra­va, a to je na­če­lo jed­na­ko­sti stra­na­ka u po­stup­ku. Ona je u za­htje­vu is­ta­kla da se su­di­ja i tu­ži­lac sa­sta­ju pri­je su­đe­nja, da po za­vr­šet­ku pre­tre­sa idu za­jed­no u isti lo­kal. Ta­ko­đe, na­po­me­nu­li su i na niz na­vod­no ne­za­ko­ni­tih rad­nji su­di­je, kao i na či­nje­ni­cu da je od­bi­la sve do­ka­zne pred­lo­ge od­bra­ne, čak i sa­slu­ša­nje ključ­nih svje­do­ka, zbog če­ga sum­nja­ju u nje­nu ne­pri­stra­snost.

Izvor: DAN

752

Ostavite komentar