Vlada bez posla ostavila 900 službenika

Pre­ma po­da­ci­ma Vla­de, od po­čet­ka go­di­ne po­sao u dr­žav­noj upra­vi iz­gu­bi­lo je oko 900 lju­di, dok pred­stav­ni­ci sin­di­ka­ta ni­je­su upo­zna­ti sa tim po­dat­kom, uzi­ma­ju­ći ga sa re­zer­vom. U dru­gom iz­vje­šta­ju o spro­vo­đe­nju ak­ci­o­nog pla­na za po­gla­vlje 23, ko­ji je Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) ob­ja­vi­la u sep­tem­bru, na­vo­di se da je kra­jem ju­na ove go­di­ne u dr­žav­nim or­ga­ni­ma bio za­po­slen 8.961 rad­nik.

– Na osno­vu po­da­ta­ka Upra­ve za ka­dro­ve, 1. ja­nu­a­ra u dr­žav­noj upra­vi je bi­lo za­po­sle­no 9.857 rad­ni­ka, a bi­lo je 12.808 si­ste­ma­ti­zo­va­nih rad­nih mje­sta. Tri­de­set­pr­vog mar­ta bi­lo je go­to­vo 400 ma­nje za­po­sle­nih, od­no­sno 9.488 rad­ni­ka, a i 400 ma­nje si­ste­ma­ti­zo­va­nih rad­nih mje­sta, od­no­sno 12.400. Pre­ma po­da­ci­ma Vla­de, kra­jem ju­na 2017. go­di­ne u dr­žav­nim or­ga­ni­ma je za­po­sle­no go­to­vo 900 slu­žbe­ni­ka ma­nje u od­no­su na po­če­tak go­di­ne – od­no­sno 8.961 rad­nik – pi­še u ana­li­zi MANS-a.

Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa pri Sa­ve­zu sin­di­ka­ta Cr­ne Go­re (SSCG) Ne­nad Ra­ko­če­vić ka­zao je da ta sin­di­kal­na or­ga­ni­za­ci­ja ne­ma po­da­tak da je 900 lju­di u dr­žav­noj upra­vi osta­lo bez po­sla.

– Na­šem sin­di­ka­tu ni­je­su se obra­ća­li ti lju­di ko­ji su, ako je po­da­tak ta­čan, osta­li bez po­sla – na­gla­sio je Ra­ko­če­vić.

Pred­sjed­nik Udru­že­nog sin­di­ka­ta dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja (US­DI) Ve­se­lin Vu­ja­no­vić sa­op­štio je za „Dan” da se ni nji­ma ni­je­su obra­ća­li ot­pu­šte­ni rad­ni­ci. On is­ti­če da sin­di­kat ne mo­že gle­da­ti bla­go­na­klo­no na uki­da­nje bi­lo ko­jeg rad­nog mje­sta.

– Iz­u­ze­tak je ka­da po­sto­ji ade­kva­tan so­ci­jal­ni pro­gram, pa lju­di do­bi­ju ot­prem­ni­nu od ne­kih 15 do 20 hi­lja­da eura, da ima­ju ne­ku si­gur­nost ili da se sna­đu na­kon od­la­ska iz dr­žav­ne upra­ve. Iako se če­sto go­vo­ri ka­ko je pre­ve­li­ki broj za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru, mo­ra­mo is­ta­ći da su ti lju­di če­sto ne­a­de­kvat­no ras­po­re­đe­ni, od­no­sno da u ne­kim in­sti­tu­ci­ja­ma ima­mo vi­šak, a u ne­kim ma­njak rad­ni­ka. Zna­či ne­ma ba­lan­sa – ka­zao je Vu­ja­no­vić.

Član Ko­le­gi­ju­ma Uni­je slo­bod­nih sin­di­ka­ta (USS) Alek­sa Ma­ro­je­vić is­ti­če da bi Cr­na Go­ra pri­je sve­ga tre­ba­lo da se po­za­ba­vi otva­ra­njem no­vih rad­nih mje­sta, a ne uki­da­njem po­sto­je­ćih.

– Ot­ka­zi su ne­pri­hva­tlji­vi jer već ima­mo isu­vi­še ne­za­po­sle­nih. Mi u Uni­ji ne­ma­mo sin­di­kat upra­ve i pra­vo­su­đa, pa ne­ma­mo in­for­ma­ci­je o even­tu­al­nim ot­ka­zi­ma u dr­žav­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji. Ipak, uko­li­ko se ra­di o sma­nji­va­nju bro­ja za­po­sle­nih, to se smi­je ra­di­ti sa­mo uz ade­kva­tan so­ci­jal­ni pro­gram. Ne smi­ju se ti lju­di osta­vi­ti bez ika­kvih sred­sta­va za ži­vot – po­ru­ču­je Ma­ro­je­vić.

U Cr­noj Go­ri se go­di­na­ma pri­ča o po­tre­bi op­ti­mi­za­ci­je bro­ja za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru, ko­ji pre­ma ne­zva­nič­nim pro­cje­na­ma iz­no­si 38.000, bez slu­žbe­ni­ka za­po­sle­nih u lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma. Ko­li­ko je za­po­sle­nih vi­šak – ne zna se, a spe­ku­li­še se sa ci­from od oko 5.000 lju­di. U tu broj­ku ni­je­su ura­ču­na­ti vi­ško­vi za­po­sle­nih u op­šti­na­ma.
Mi­ni­star jav­ne upra­ve Su­za­na Pri­bi­lo­vić ra­ni­je je ka­za­la da se sma­nje­nje bro­ja za­po­sle­nih ne pod­ra­zu­mi­je­va u svim seg­men­ti­ma jav­ne upra­ve, već u onim gdje se utvr­di da po­sto­ji vi­šak za­po­sle­nih.

– Po­seb­no će bi­ti zna­ča­ja­no da se u na­red­nom pe­ri­o­du ura­di ade­kvat­na pro­cje­na bro­ja za­po­sle­nih u lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma, ima­ju­ći u vi­du da su to dje­lo­vi jav­nog sek­to­ra u ko­ji­ma se pre­po­zna­je evi­den­tan vi­šak za­po­sle­nih od stvar­nih po­tre­ba – ka­za­la je ra­ni­je Pri­bi­lo­vić.

Za­ko­nom o bu­dže­tu za ovu go­di­nu pred­vi­đe­no je oko 880.000 eura za ot­prem­ni­ne.

Bez po­da­taka o bro­ju no­vo­za­po­sle­nih

U iz­vje­šta­ju MANS-a o spro­vo­đe­nju ak­ci­o­nog pla­na za po­gla­vlje 23 na­vo­di se da Upra­va za ka­dro­ve ne­ma po­da­tak o bro­ju no­vo­za­po­sle­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka u pr­voj po­lo­vi­ni ove go­di­ne.

– Vla­da na­vo­di da broj slo­bod­nih rad­nih mje­sta u dr­žav­nim or­ga­ni­ma na kra­ju pr­ve po­lo­vi­ne 2017. go­di­ne iz­no­si 3.540, dok ne­ma in­for­ma­ci­ja o bro­ju slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka ko­ji su na­pre­do­va­li u istom pe­ri­o­du. Ne­ma po­da­ta­ka da li je u iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du bi­lo spro­ve­de­nih di­sci­plin­skih po­stu­pa­ka sa ko­rup­tiv­nim ele­men­ti­ma i da je bi­lo pred­me­ta ko­ji su do­sta­vlje­ni tu­ži­la­štvu – kon­sta­to­va­no je u ana­li­zi.

564

Ostavite komentar