VLADA ODOBRILA NOVO PREUSMJERAVANJE NOVCA VRHOVNOG SUDA ZA FOND SOLIDARNOSTI Za stanove daju još 163.000

Vla­da Cr­ne Go­re da­la je do­zvo­lu pred­sjed­ni­ci Vr­hov­nog su­da Ve­sni Me­de­ni­ci za no­vo pre­u­smje­ra­va­nje nov­ca ka Cr­no­gor­skom fon­du za so­li­dar­nu stam­be­nu iz­grad­nju, na či­jem je če­lu Da­ni­lo Po­po­vić. Odo­bri­la je pre­u­smje­ra­va­nje 162.977 eura za iz­mi­re­nje oba­ve­za pre­ma Fon­du za so­li­dar­nu stam­be­nu iz­grad­nju.

Ra­di se o nov­cu Vr­hov­nog su­da, ko­ji je pre­u­smje­ren za iz­mi­ri­va­nje oba­ve­za u okvi­ru pro­jek­ta iz­grad­nje sta­no­va za su­di­je.

Ta od­lu­ka do­ni­je­ta je na po­sled­njoj sjed­ni­ci Vla­de odr­ža­noj 28. de­cem­bra. Ti­me je usvo­jen pred­log mi­ni­stra fi­nan­si­ja Dar­ka Ra­du­no­vi­ća, od ko­ga je pred­sjed­ni­ca Vr­hov­nog su­da Ve­sna Me­de­ni­ca 26. de­cem­bra tra­ži­la da omo­gu­ći pre­u­smje­ra­va­nje nov­ca.

U do­ku­men­tu Ra­du­no­vi­ća, ko­ji je ob­ja­vljen na saj­tu Vla­de na­kon sjed­ni­ce, pi­še da je na­ve­de­no pre­u­smje­ra­va­nje sred­sta­va neo­p­hod­no ra­di iz­mi­re­nja oba­ve­za pre­ma Fon­du za so­li­dar­nu stam­be­nu iz­grad­nju kao in­ve­sti­to­ru, a ra­di re­a­li­za­ci­je glav­nog pro­jek­ta i ak­tiv­no­sti s tim u ve­zi.

–  Sud­ski sa­vjet je sa Cr­no­gor­skim fon­dom za so­li­dar­nu stam­be­nu iz­grad­nju pot­pi­sao Ugo­vor o utvr­đi­va­nju pra­va i oba­ve­za na iz­grad­nju stam­be­nih obje­ka­ta na osno­vu udru­ži­va­nja sred­sta­va za po­tre­be po­tro­šač­ke je­di­ni­ce Sud­stvo, shod­no spo­ra­zu­mu za­klju­če­nim sa Sin­di­ka­tom za­po­sle­nih u pra­vo­su­đu i za­ključ­ku Vla­de br. 03-11651 od 24. 11. 2011. go­di­ne – na­vo­di se u do­ku­men­tu. Do­da­je se da je Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja mi­šlje­nja da tre­ba da se po­dr­ži za­htjev Me­de­ni­ce.

To je dru­go pre­u­smje­ra­va­nje sud­skog nov­ca u po­sled­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci ka Cr­no­gor­skom fon­du za so­li­dar­nu stam­be­nu iz­grad­nju.

„Dan” je 12. no­vem­bra pro­šle go­di­ne ob­ja­vio da je Vla­da odo­bri­la pre­u­smje­ra­va­nje 200.000 eura sud­skog nov­ca za re­a­li­za­ci­ju iz­grad­nje sta­no­va za su­di­je.

Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Ne­nad Ra­ko­če­vić ob­ja­snio je ra­ni­je da se od 2011. na po­se­ban ra­čun upla­ću­je po 100.000 eura za iz­grad­nju sta­no­va za za­po­sle­ne u pra­vo­su­đu.

Do­dao je da je upla­će­no oko 400.000 eura, te da će se no­vac is­ko­ri­sti­ti za grad­nju 130 stam­be­nih je­di­ni­ca.

– Sta­no­vi su na­mi­je­nje­ni su­di­ja­ma i ad­mi­ni­stra­ci­ji. Mi u sin­di­ka­tu se na­da­mo da će­mo bi­ti uklju­če­ni u ras­po­dje­lu. S ob­zi­rom na pro­ble­me ko­je su do sa­da mno­gi ima­li sa Fon­dom, na­dam se da će Sud­ski sa­vjet ko­ji spro­vo­di kom­ple­tan po­stu­pak bi­ti opre­zan. Oni su sklo­pi­li spo­ra­zum sa Fon­dom, ali će­mo se mi tru­di­ti da sve kon­tro­li­še­mo – ka­zao je Ra­ko­če­vić.

Grad­nja zgra­de je pla­ni­ra­na na Sta­rom aero­dro­mu u Pod­go­ri­ci.

Pot­pi­sni­ci ugo­vo­ra o grad­nji sta­no­va su Mla­den Vuk­če­vić, u ime Sud­skog sa­vje­ta Cr­ne Go­re i Da­ni­lo Po­po­vić, is­pred Fon­da.

Pred­met­nim ugo­vo­rom, Fon­du kao in­ve­sti­to­ru ustu­plje­no je pra­vo grad­nje stam­be­nih obje­ka­ta po­vr­ši­ne 12.900 kva­dra­ta i pri­pa­da­ju­ćih ga­ra­ža od 2.430 me­ta­ra kva­drat­nih, za po­tre­be rje­ša­va­nja stam­be­nih pi­ta­nja po po­volj­ni­jim uslo­vi­ma za­po­sle­nih u sud­stvu.

Pre­ma ra­ni­jim po­da­ci­ma Sud­skog sa­vje­ta, u Cr­noj Go­ri ni­je stam­be­no obez­bi­je­đen sva­ki če­tvr­ti su­di­ja. Stam­be­no pi­ta­nje ni­je­su ri­je­ši­le ni nji­ho­ve ko­le­ge na­mje­šte­ni­ci i osta­li slu­žbe­ni­ci ko­ji oba­vlja­ju ni­šta ma­nje zna­ča­jan i od­go­vo­ran po­sao u sud­skoj ad­mi­ni­stra­ci­ji i to za mno­go ma­nje za­ra­de od su­di­ja.

Ne­a­de­kva­tan tret­man su­dij­ske funk­ci­je

Pred­sjed­ni­ca Udru­že­nja su­di­ja Ha­sni­ja Si­mo­no­vić ra­ni­je je sa­op­šti­la da ve­li­ki broj su­di­ja ne­ma ade­kvat­no ri­je­še­no stam­be­no pi­ta­nje.

– Ova­kvo sta­nje pred­sta­vlja ne sa­mo ne­a­de­kva­tan tret­man no­si­la­ca su­dij­ske funk­ci­je od stra­ne nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja, već i ozbi­ljan udar na čast i ugled su­di­ja. Sko­ro da ne po­sto­ji pri­mjer u raz­vi­je­nim ze­mlja­ma da no­si­o­ci su­dij­skih funk­ci­ja ni­je­su ade­kvat­no ma­te­ri­jal­no zbri­nu­ti – ka­za­la je ra­ni­je Si­mo­no­vić.

Izvor: DAN

672

Ostavite komentar