VLADINA KOMISIJA USVOJILA PREDLOG MINISTARSTVA FINANSIJA BEZ MIŠLJENJA SINDIKATA Sistematizacija pada na Ustavnom sudu

Vla­di­na Ko­mi­si­ja za eko­nom­sku po­li­ti­ku (KEP) usvo­ji­la je akt o si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja i upra­va u sklo­pu tog re­so­ra, ka­zao je za „Dan” pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Ne­nad Ra­ko­če­vić.

– Si­ste­ma­ti­za­ci­ja od­go­va­ra jed­nom di­je­lu član­stva, kon­kret­no Upra­vi za imo­vi­nu, gdje su re­gu­li­sa­na rad­na mje­sta i po­pra­vlje­ne od­re­đe­ne stva­ri. Me­đu­tim, za osta­le upra­ve, po­seb­no za Po­re­sku upra­vu, ne­ma­mo in­for­ma­ci­ju šta je pred­vi­đe­no si­ste­ma­ti­za­ci­jom jer je ni­smo do­bi­li ni mi ni Sin­di­kat PU – re­kao je Ra­ko­če­vić.

Ka­ko je do­dao, sa­mim tim što Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja i Po­re­ske upra­va ni­je­su do­sta­vi­li Sin­di­ka­tu Po­re­ske upra­ve akt o si­ste­ma­ti­za­ci­ji na mi­šlje­nje pri­je ne­go što su ga po­sla­li Vla­di, sin­di­kat ima pra­vo da po­kre­ne ocje­nu ustav­no­sa­ti tog ak­ta.

– Do­sa­da­šnja prak­sa je po­ka­za­la da gdje god sin­di­ka­tu ni­je da­ta si­ste­ma­ti­za­ci­ja na mi­šlje­nje da ju je Ustav­ni sud obo­rio. Uko­li­ko si­ste­ma­ti­za­ci­ja ne bu­de od­go­va­ra­la in­te­re­si­ma za­po­sle­nih u PU, po­kre­nu­će­mo ustav­nu ini­ci­ja­ti­vu i obo­ri­ti akt o si­ste­ma­ti­za­ci­ji. Tač­ni­je, po­ku­ša­će­mo da obo­ri­mo akt, ali do­sa­da­šnja prak­sa je po­ka­za­la da se akt ko­ji se ne do­sta­vi sin­di­ka­tu oba­ra na Ustav­nom su­du – re­kao je Ra­ko­če­vić.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, mi­ni­star­stvo na či­jem če­lu je Dar­ko Ra­du­no­vić u oba­ve­zi je da pred­log ak­ta o si­ste­ma­ti­za­ci­ji pri­je sla­nja po­ša­lje sin­di­ka­ti­ma na da­va­nje mi­šlje­nja.

Pre­ma ra­ni­jim in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na”, si­ste­ma­ti­za­ci­jom je pred­vi­đe­no još 1200 no­vih rad­nih mje­sta. Ra­ko­če­vić sma­tra da se si­ste­ma­ti­za­ci­ja po­kla­pa sa bro­jem lju­di ko­ji ra­de po ugo­vo­ri­ma u Upra­vi za imo­vi­nu, PU i u sa­mom Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja.

– Ima lju­di ko­ji i do 12 go­di­na ra­de po ra­znim ugo­vo­ri­ma i ne­ma­ju za­kon­sku osno­vu da do­bi­ju ugo­vor za stal­no – uka­zao je Ra­ko­če­vić.

On ne­ma dru­gih po­da­ta­ka o ak­tu o si­ste­ma­ti­za­ci­ji sem po­da­tka da je usvo­je­na.

– Ako si­ste­ma­ti­za­ci­ja ne bu­de od­go­va­ra­la Sin­di­ka­tu upra­ve ili sin­di­ka­ti­ma ko­ji su u okvi­ru na­šeg sin­di­ka­ta, po­kre­nu­će­mo ustav­nu ini­ci­ja­ti­vu – po­no­vio je Ra­ko­če­vić.

Ka­ko je is­ta­kao, ne­lo­gič­no je da se iza­be­re di­rek­tor por­ske po­li­ci­je u okvi­ru PU, a da se ne iza­be­re tim ko­ji će ra­di­ti u tom sek­to­ru. Di­rek­tor po­re­ske po­li­ci­je je iza­bran po­čet­kom 2016. go­di­ne.

594

Ostavite komentar