GENERALNI SEKRETAR SAVEZA SINDIKATA DUŠKO ZARUBICA VEĆ 11 MJESECI NE POŠTUJE AKTE TE CENTRALE

Mimo statuta obavlja dvije funkcijeZarubica je generalni sekretar SSCG i predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa, a statut propisuje da „za vrijeme trajanja mandata generalni sekretar ne može obavljati bilo koju izbornu funkciju u Savezu

Ge­ne­ral­ni se­kre­tar Sa­ve­za sin­di­ka­ta (SSCG) Du­ško Za­ru­bi­ca su­prot­no sa­tu­tu te rad­nič­ke cen­tra­le oba­vlja i funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa. Oprav­da­nje za po­stu­pa­nje suprotno sta­tu­tu Za­ru­bi­ca na­la­zi u od­lu­ka­ma član­stva, ko­je je od nje­ga tra­ži­lo, ka­ko tvr­di, da osta­ne na če­lu rad­nič­ke or­ga­ni­za­ci­je ko­ja je to­kom 2015. go­di­ne po­tro­ši­la 79.458 eura.
Sta­tu­tom SSCG u čla­nu 26 ja­sno pi­še da „za vri­je­me tra­ja­nja man­da­ta ge­ne­ral­ni se­kre­tar ne može oba­vlja­ti bi­lo ko­ju iz­bor­nu funk­ci­ju u Sa­ve­zu”. Funk­ci­je ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra i pred­sjed­ni­ka gra­ne su iz­bor­ne, s ob­zi­rom na to da se na njih do­la­zi od­lu­kom čla­no­va na iz­bo­ri­ma.
Za­ru­bi­ca je u ma­ju 2015. upi­san za ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra SSCG, što zna­či da već 11 mje­se­ci obavlja dvi­je funk­ci­je mi­mo naj­vi­šeg ak­ta te rad­nič­ke cen­tra­le.

Pre­ma po­da­ci­ma iz za­vr­šnog ra­ču­na Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa za 2015. go­di­nu, Za­ru­bi­ca je pro­šle go­di­ne imao pla­tu od 660, od­no­sno na ime nje­go­vih za­ra­da u bru­to iz­no­su u 2015. izdvoje­no je 13.738 eura, što je i on po­tvr­dio u iz­ja­vi za „Dan”.

U iz­vje­šta­ju ko­ji pot­pi­su­je Za­ru­bi­ca pi­še da je ta or­ga­ni­za­ci­ja la­ni za go­ri­vo po­tro­ši­la 1.991 euro, od­no­sno 165 eura mje­seč­no. Tro­šak za mo­bil­nu i fik­snu te­le­fo­ni­ju i in­ter­net ukup­no je bio 2.871 , od­no­sno oko 240 eura mje­seč­no.

Za jed­no­krat­ne po­mo­ći Za­ru­bi­ca je dao 2.140 eura, a Sin­di­kal­noj or­ga­ni­za­ci­ji SO Ko­la­šin 8.000 eura, dok je ras­hod za SSCG bio 8.354 eura. Za Osme sport­ske re­kre­a­tiv­ne su­sre­te rad­ni­ka jugoistoč­ne Evro­pe is­pla­ća­no je 29.219 eura. Za­ru­bi­ca tvr­di da su to sred­stva ko­ja su sin­di­ka­tu upla­ti­li po­slo­dav­ci.

– Taj no­vac sva­ke go­di­ne obez­bje­đu­ju po­slo­dav­ci za re­kre­a­ci­ju rad­ni­ka, ko­ju mi re­a­li­zu­je­mo preko na­še sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je – ob­ja­šnja­va Za­ru­bi­ca.

Ras­ho­di za sjed­ni­ce Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa, ka­ko se na­vo­di u iz­vje­šta­ju, to­kom 2015. bi­li su 1.536 eura, za štam­pu 1.163, po­šta­ri­nu i ko­pi­ra­nje 124, a za čla­na­ri­ne 631 euro. Na održavanje slu­žbe­nog vo­zi­la Za­ru­bi­ca je dao 2.148 eura, a za odr­ža­va­nje ra­ču­nar­ske opre­me 423 eura.
Štam­pa­nje bro­šu­re Gran­skog ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra ko­šta­lo je 178 eura, na­kna­de za par­king 174, tro­ško­vi za jav­nog iz­vr­ši­te­lja 175, a ban­kar­ske pro­vi­zi­je 221 euro. Sin­di­kat upra­ve i pra­vo­su­đa, na če­lu sa Za­ru­bi­com, po­tro­šio je 761 euro na ak­ci­ju za dje­cu sa in­va­li­di­te­tom.
Na odr­ža­va­nje sjed­ni­ca, kon­fe­ren­ci­je i se­mi­na­ra po­tro­še­no je 2.056 eura, a Za­ru­bi­čin sin­di­kat je 194 eura dao za spor­stke igre dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, a 164 za Kon­gres Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Ma­ked­ni­je.

Sin­di­kat upra­ve i pra­vo­su­đa na do­na­ci­je je po­tro­šio 200 eura, a osta­tak sred­sta­va je oti­šao na ku­po­vi­nu kan­ce­la­rij­skog ma­te­ri­ja­la, ra­ču­no­vod­stve­ne po­slo­ve, za­kup sa­le ..

Za­ru­bi­ca je u iz­ja­vi za „Dan” ka­zao da ne vi­di ni­šta spor­no u tro­ško­vi­ma jer je sva­ki ras­hod transpa­ren­tan.
– Ni­sam ja taj no­vac sam tro­šio, već i mo­je ko­le­ge iz GO Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa. Tač­no je da sam na če­lu te or­ga­ni­za­ci­je, ali ni­je isti­na da kr­šim sta­tut. Lič­no sam tra­žio da se ime­nu­je li­ce iz Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa ko­je će za­stu­pa­ti in­te­re­se te or­ga­ni­za­ci­je, da to ne bih ra­dio ja, s ob­zi­rom na to da sam ge­ne­ral­ni se­kre­tar. Uko­li­ko bu­dem ime­no­van za ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra na van­red­nom kon­gre­su 28. apri­la, u ro­ku od pet da­na će se iza­bra­ti moj na­sled­nik u Sin­di­ka­tu upra­ve i pra­vo­su­đa, jer ja tu funk­ci­ju ne­ću oba­vlja­ti. Sa­da sam na obje funk­ci­je za­to što su to od me­ne tra­ži­le mo­je ko­le­ge – tvr­di Za­ru­bi­ca.

Sin­di­kat upra­ve i pra­vo­su­đa je u 2016. go­di­nu pre­nio 7.973 eura ne­po­tro­še­nih sred­sta­va to­kom 2015.

Eli­mi­ni­sao pro­tiv­kan­di­da­te

Sta­tu­tar­na ko­mi­si­ja SSCG da­la je pred­log, a skup­šti­na te rad­nič­ke cen­tra­le ju­če uvo­ji­la pred­log da se ne pri­hva­te kan­di­da­tu­re za ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Ra­da Kri­vo­ka­pi­ća i Bra­na Gar­da­še­vića jer ni­je­su u rad­nom od­no­su. Sa­da je je­di­ni kan­di­dat ostao Du­ško Za­ru­bi­ca. Član skup­šti­ne Vi­dak Đura­no­vić oci­je­nio je za „Dan” da je ta­kva od­lu­ka čin mo­ral­nog i prav­nog na­si­lja i po­ru­ču­je da će ipak o kan­di­da­ti­ma za ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra na kra­ju od­lu­ku do­ni­je­ti kon­gres kao naj­vi­ši or­gan. On je is­ta­kao da Kri­vo­ka­pić i Gar­da­še­vić mo­gu bi­ti kan­di­da­ti za ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra, te da će o to­me ko­nač­nu ri­ječ da­ti kon­gres 28. apri­la kao naj­ve­ći or­gan u SSCG.
Pre­sjed­nik Sin­di­ka­ta Me­ta­la­ca Dra­gan Mi­ja­no­vić ka­zao je za „Dan” da je skup­šti­na do­ni­je­la odlu­ku da se sa­kri­ju li­ste i ime­na de­la­ga­ta za kon­gres, što je pre­se­dan u Sa­ve­zu.
Bra­no Gar­da­še­vić je pro­u­čio da ne­će od­u­sta­ti od kan­di­da­tu­re, te da će se ža­li­ti i vje­ru­je da će kon­gres usvo­ji­ti nje­go­vu žal­bu jer je go­di­na­ma upla­ći­vao čla­na­ri­nu, a to ra­di i da­lje.
– Za­ru­bi­ca ne­će da ri­zi­ku­je, ho­će da bu­de je­di­ni kan­di­dat za ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra. Ne znam onda šta tu mo­že da se bi­ra – is­ta­kao je Gar­da­še­vić.

368

Ostavite komentar