GLAVNI ODBOR

Glavni odbor je najviši organ Sindikata izmedju dva kongresa.

Glavni odbor čine: predsjednik Sindikata, sekretar Sindikata, predsjednici strukovnih odbora Sindikata, predsjednici opštinskih – regionalnih odbora Sindikata, koordinatori sekcije žena i mladih i određen broj izabranih članova.

Broj i strukturu sastava utvrđuje Glavni odbor.

Mandat članova Glavnog odbora traje pet godine.

Članovi Glavnog odbora mogu biti birani više puta.

Član ovog organa, kao i bilo kog drugog sindikalnog organa, može prije isteka vremena biti zamijenjen od organa koji ga je izabrao.

Glavni odbor Sindikata:
–    utvrđuje predlog Statuta;
–    utvrđuje predlog Programske orijentacije za djelovanje Sindikata;
–    priprema i predlaže izvještaj o radu;
–    donosi Poslovnik o svom radu i druga akta kojim se regulišu odnosi u Sindikatu.
–    donosi i druge odluke od značaja za djelovanje i rad Sindikata.

Radi ostvarivanja funkcije Sindikata, Glavni odbor:
–    utvrđuje zajedničke interese i koordinira aktivnosti za njihovo ostvarivanje;
–    utvrđuje zajedničke osnove za pregovaranje i opunomoćuje predstavnike za zaključivanje, izmjene i dopune posebnih (granskih) kolektivnih ugovora;
–    učestvuje u izgrađivanju zajedničke politike Saveza sindikata Crne Gore;
–    učestvuje u organizovanju javne rasprave o zakonskim predlozima od interesa za zaposlene;
–    organizuje zajedničke akcije solidarnosti kojima se rješavaju socijalna pitanja zaposlenih;
–    podstiče i razvija sindikalni rad u svim oblicima organizovanja i djelovanja Sindikata;
–    brine o sveobuhvatnoj zaštiti izvršnih odbora  i članova Sindikata;
–    brine o stručnim, kadrovskim i drugim pitanjima za rad i djelatnost Sindikata;
–    brine o radno – pravnoj zaštiti, materijalnoj i socijalnoj sigurnosti zaposlenih za čijim radom je prestala potreba sprovođenjem programa racionalizacije i reorganizacije ustanova;
–    bori se za ostvarivanje kvaliteta rada;
–    bori se za stvaranje jednakih uslova za rad i poslovanje ustanova sa ustanovama iz drugih oblasti društvene nadgradnje i preduzećima, prije svega sa stanovišta materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih;
–    vodi akcije za redovno i sveobuhvatno sindikalno učlanjivanje, naplatu sindikalne članarine i vodi politiku namjenske upotrebe sindikalnih sredstava;
–    organizuje razne oblike sindikalnog djelovanja za ostvarivanje ustavom i konvencijama zagarantovanih prava zaposlenih na nivou djelatnosti;
–    razvija i unapređuje sindikalnu saradnju sa srodnim i drugim sindikatima na nacionalnom nivou i  uključuje se u međunarodnu saradnju;
–    obavlja i druge poslove od interesa za članove ovog Sindikata;
–    donosi Odluku o udruživanju u Savez i potpisuje Sporazum sa Savezom o međusobnim pravima i obavezama;
–    donosi odluke o udruživanju sindikalnih organizacija u Sindikat po utvrđenim Pravilima i kriterijumima.
Glavni odbor donosi odluku o sazivanju vanrednog kongresa na inicijativu  više od polovine članova Glavnog odbora koja se mora obrazložiti. 
Broj predstavnika za vanredni kongres i postupak njihovog izbora utvrđuje Glavni odbor, posebnim odlukama, shodno razlozima  sazivanja vanrednog kongresa. 
Kongres se saziva najmanje mjesec dana prije njegovog održavanja.
Glavni odbor na predlog predsjednika bira sekretara.

916

Ostavite komentar