STATUTARNA KOMISIJA

Statutarna komisija Sindikata ima 5 članova od kojih 3 stalna:
–    daje tumačenje i obrazloženje  ovog Statuta i drugih akata Sindikata;
–    priprema predloge izmjena i dopuna Statuta između dva kongresa;
–    ugrađuje usvojene predloge izmjena i dopuna Statuta u prečišćeni tekst Statuta;
–    raspravlja i rješava žalbe statutarnog karaktera.
Članovi Statutarne komisije ne mogu biti članovi Glavnog odbora.
Članove Statutarne komisije bira Kongres, tajnim glasanjem između više kandidata od broja koji se bira.
 Predsjednik Statutarne komisije učestvije u radu Glavnog odbora, bez prava odlučivanja.

770

Ostavite komentar