NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor Sindikata ima 5 članova, od kojih 3 stalna.

Nadzorni odbor vrši kontrolu nad ostvarivanjem i korišćenjem sindikalne članarine i drugih finansijskih sredstava.

Svoje nalaze Nadzorni odbor podnosi Kongresu, odnosno Glavnom odboru radi usvajanja najmanje jednom godišnje.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno i članovi Glavnog odbora.

Način ostvarivanja nadležnosti, prava i obaveze Nadzornog odbora regulišu se posebnim pravilima koja donosi Glavni odbor.

Članove Nadzornog odbora bira Kongres tajnim glasanjem između više kandidata od broja koji se bira.

895

Ostavite komentar