INICIJATIVA ZA OCJENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija

Na osnovu člana 150 stav 1 Ustava Crne Gore, podnosimo

I N I C I J A T I V U

za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 3 Organizacione jedinice Poreske uprave i njihov djelokrug, stava 2 tačaka 2.1; 2.2; 2.3; stava 3 tačaka 3.1; 3.1.1; 3.2; stava 6 tačaka 6.1; 6.2; 6.2.1 i 6.2.2, PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI MINISTARSTVA FINANSIJA

RAZLOZI:

Zakon o državnoj upravi /Sl.list Republike Crne Gore, br.38/03 od 27.06.2003, Sl.list Crne Gore br.22/08…54/16/ član 2 određuje da državna uprava vrši poslove uprave na osnovu Ustava, zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i da je državna uprava profesionalna, nezavisna, samostalna i nepristrasna.

            Članom 37 Zakona o državnoj upravi određeno je da kriterijume za unutrašnju organizaciju, sistematizaciju i nomenklaturu poslova ( nazivi grupa poslova, sadržaj tih poslova i uslovi za njihovo vršenje ) i okvirni broj izvršilaca određuje Vlada kao i to da se unutrašnja organizacija i sistematizacija organa u sastavu utvrđuje aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ministarstva.

            UREDBA o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave ( Sl.list Crne Gore br.7/13 od 4.02.2013, i 19/17 od 27.03.2017) uređuje kriterijume za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova, nazive grupa poslova, sadržaj tih poslova, uslove za njihovo vršenje i okvirni broj izvršilaca u ministarstvima i drugim organima uprave).

Članom 4 Uredbe određeno je da se unutrašnje organizacione jedinice mogu osnovati kao osnovne, posebne, uže i područne jedinice, a članom 5 propisano je da su osnovne unutrašnje organizacione jedinice Direktorat i Sektor. Stavom 3 istog člana je određeno da se „Sektor“ može osnovati u organu uprave i u pravnom licu kad je to neophodno za vršenje poslova iz osnovne djelatnosti, iz jedne ili više srodnih upravnih oblasti, odnosno za ostvarivanje pojedinih funkcija organa uprave, odnosno pravnog lica”.

Članom 10 stav 1 tačka 3 i 4 Uredbe je propisano da poslovi iz osnovne djelatnosti između ostalih obuhvataju:

3) kontrolne poslove koji se odnose, naročito, na: postupanje subjekata nadzora u pridržavanju zakona, drugih propisa i opštih akata; postupanje po inicijativama, predstavkama i pritužbama, neposredni nadzor i preduzimanje upravnih mjera i upravnih radnji;

4) stručno – izvršne poslove koji se odnose, naročito na:

– izvršavanje zakona i drugih propisa; obezbjeđivanje izvršavanja zakona i drugih propisa; vođenje upravnog postupka i odlučivanje u tom postupku.

– pripremu stručno-dokumentacione osnove i metodologije za praćenje izvršavanja zakona i drugih propisa; pripremu programa i metodologije za praćenje stanja u upravnoj oblasti; stručnu pomoć u izvršavanju zakona i drugih propisa; pripremu informacija, publikacija i drugih informaciono-dokumentacionih materijala.

Članom 11 i 12 Uredbe određeno je koje poslove obuhvataju administrativni i drugi poslovi.

Zakon o poreskoj administraciji ( Sl.list RCG broj.65/01od 31.12.2001…29/05 od 9.05.2005, Sl.list CG br.73/10 od 10.12.2010…47/17 od 19.07.2017) uređuje prava i obaveze poreskog organa i poreskih obveznika u postupku registracije poreskih obveznika i utvrđivanja, naplate i kontrole poreza i drugih dažbina( član 1).

Članom 5 istog zakona određeno je da poslove

– utvrđivanja,

– naplate,

– kontrole poreza,

koje uvodi Crna Gora, vrši organ uprave nadležan za poslove poreza – poreski organ ( tačka 1).

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija, članom 3 su date “Organizacione jedinice Poreske uprave i njihov djelokrug”.

 Sektori:

 1. Sektor za usluge i registraciju u okviru kojeg su osnovana tri Odsjeka;
 2. Sektor za informacionu tehnologiju u oblasti poreskog sistema u okviru kojeg su osnovana tri Odsjeka;
 3. Sektor za ljudske resurse u okviru kojeg su osnovana 2 Odsjeka i jedna grupa u okviru prvog Odsjeka;
 4. Sektor za operativu u oblast naplate u okviru kojeg su osnovana tri Odsjeka;
 5. Sektor za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora u okviru kojeg su osnovana dva Odsjeka;
 6. Sektor za velike poreske obveznike (VPO) u okviru kojeg su osnovana 2 Odsjeka i dvije Grupe u okviru drugog Odsjeka;

Odjeljenja:

 • Odjeljenje za planiranje, izvještavanje i razvojne projekte:
 • Odjeljenje za upravljanje rizicima:
 • Odjeljenje za unutrašnju kontrolu i integritet;

Područne jedinice sa filijalama i ekspoziturama

(Podgorica, Nikšić, Bar, Budva, Kotor, Herceg Novi, Bijelo Polje, Pljevlja, Berane).

Članom 27 istog Pravilnika pod III određen je djelokrug rada organizacionih jedinica Poreske uprave.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija  u dijelu koji se odnosi na Organizacione jedinice Poreske uprave i njihov djelokrug – broj Sektora i djelokrug rada nije u potpunosti usaglašen sa Uredbom o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave.

Saglasno pomenutoj Uredbi, Sektor se u organu državne uprave  može osnovati isključivo za vršenje poslova iz osnovne djelatnosti, koje su definisane članom 10 Uredbe, odnosno članom 5 Zakona o poreskoj administraciji.     

Uslove za formiranje Sektora ispunjavaju:

 • Sektor za usluge i registraciju;
 • Sektor za operativu u oblasti naplate;
 • Sektor za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora,

 Uslove za formiranje Sektora ne ispunjavaju:

 • Sektor za ljudske resurse;
 • Sektor za velike poreske obveznike (VPO)( u ovom Sektoru pored poslova iz osnovne djelatnosti, predviđeni su i administrativni i drugi poslovi);
 • Sektor za informacionu tehnologiju u oblasti poreskog sistema.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Poreske uprave u dijelu formiranja Sektora koji ne ispunjavaju uslove iz Uredbe u suprotnosti je sa članom 37 Zakona o državnoj upravi, članom 5 Zakona o poreskoj administraciji i  čl. 5 i čl.10 pomenute Uredbe jer su poslovi tih sektora – administrativni ( osim sektora za VPO – veliki poreski obveznici, koji ima predviđene poslove iz osnovne djelatnosti kao i administrativne i druge poslove).

Poslovi Sektora za ljudske resurse i Sektora za informacionu tehnologiju određeni su u članu 11 i 12 Uredbe. Formiranje ovih sektora nije racionalno i zbog  finansijskih razloga jer pomoćnik direktora uprave ima ( koeficijenat 13,83) zaradu skoro 2 puta veću od zarade samostalnog savjetnika I i inspektora I ( koeficijenat 7,4). Svaki predviđeni Sektor ima pomoćnika direktora po funkciji).  

Dalja manjkavost usvojenog akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka sastoji se u miješanju nadležnosti kako između pojedinih sektora, tako i između nekih sektora i Područnih jedinica.

Primjer, u samom nazivu Sektora naplate i Sektora za inspekcijski nadzor sadržan je izraz “Sektor operative” i ako su poslovi operative isključiva nadležnost Područnih jedinica.

Takvom organizacijom doći će do preklapanja operativnih poslova i stvaranja konfuzije u obradi predmeta, te bi pojedini predmeti mogli biti obrađivani i u sektorima i u nadležnim filijalama, a što se često i sada dešava, jer su se primjenjivala rješenja iz pomenutog Pravilnika koji u tom trenutku još nije bio usvojen.

Dosadašnja praksa pokazuje da, rješenja predviđena ovim  aktom o sistematizaciji, jasno pokazuju njenu konfuznost, neefikasnost i neracionalnost, te je preporuka Radne grupe Sindikata Poreske uprave i bila da se o navedenim nedostacima obrati pažnja u eventualnoj korekciji Prijedloga akta. Mišljenje radne grupe nije uopšte razmatrano i isto vam dostavljamo u prilogu akta.

Miješanjem nadležnosti između pojedinih sektora, kao i između sektora i filijala, kod neposrednih izvršilaca poslova se stvara nesigurnost, neefikasnost u radu, strah od toga ko će im, kada i što naložiti da rade.

Dobro postavljena organizacija poslova, jasnim razgraničenjem nadležnosti organizacionih jedinica, pravilnim rasporedom pojedinačnih organizacionih jedinica, kod izvršilaca bi se stvorio osjećaj sigurnosti u radu, postiglo efikasnije izvršavanje radnih zadataka, a time bi bila ispoštovana i njihova zakonom zagarantovana prava na dostojanstven rad.

Poseban akcenat stavljamo na prepoporuke MMF, zatim usaglašavanje sa Strategijom reforme Javne uprave CG , kao i Sanacionim planom Crne Gore, gdje je planirana  racionalizacija radnih mjesta, odnosno otpuštanje viška zaposlenih, a sve u cilju smanjenja budžetskih opterećenja, na što pisci i donosioci odluka o usvajanju navedenog Pravilnika nisu vodili računa, jer se njime drastično i potpuno nepotrebno razbacuje značajna količina državnog novca.  

Sumnja potpisnika ove inicijative na zloupotrebu državnih resursa u svrhe privatnih interesa trenutnog Direktora Poreske uprave je klasični primjer primjene nepotizma odnosno razbacivanja novca poreskih obveznika i ogleda se kroz primjere prijema u radni odnos njegove snahe Mugoša Tatjane, kume Đurišić Jovanke, prijatelja kontroverznog Krivokapić Rada, koji je skoro uzeo otpremninu iz prethodne ustanove gdje je radio, te kao takav ne može biti zaposlen u državnoj upravi narednih pet godina, i drugih. Ističemo da su se pojedina ili radna mjesta za prethodno navedene bukvalno crtala u usvojenom Pravilniku.

Na osnovu člana 150 Ustava CG, odnosno na osnovu svega izloženog podnosioci ove Inicijative predlažu da Ustavni sud nakon sprovedenog postupka donese  Rješenje kojom će prihvatiti Inicijativu i pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti usvojenog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva Finansija u koji je inkoporirana i organizacija i sistematizacija radnih mjesta organa Uprave Poreza usvojenog na sjednici Vlade Crne Gore dana 26.10.2017., te da potom donese i

ODLUKU

Kojom će utvrditi da Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva finansija nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom i da prestaje da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda.

Podnosioci inicijative:

Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore

Predsjednik

Rakočević Nenad

 _________________________

Sindikalna Organizacija Poreske uprave

Predsjednik

Simonović Rade

720

Ostavite komentar