Va­ri­ja­bi­le za ad­mi­ni­stra­ci­ju

Za po­tre­be sud­ske ad­mi­ni­stra­ci­je obez­bi­je­di­će se sred­stva za is­pla­tu va­ri­ja­bi­le do kra­ja go­di­ne, a na­kon to­ga će se ona kroz za­kon­sku re­gu­la­ti­vu pre­tvo­ri­ti u ko­e­fi­ci­jent, sa­op­štio je pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Ne­nad Ra­ko­če­vić. On je to ka­zao po­vo­dom tek­sta ob­ja­vlje­nog u „Da­nu” – „Za sta­no­ve su­di­ja 200.000 eura”.

– U skla­du sa do­go­vo­rom po­stig­nu­tim na­kon ve­li­kog bro­ja sa­sta­na­ka pred­stav­ni­ka Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Cr­ne Go­re sa pred­stav­ni­ci­ma Sud­skog sa­vje­ta na če­lu sa mi­ni­strom Zo­ra­nom Pa­ži­nom, pred­sjed­ni­kom Sud­skog sa­vje­ta Mla­de­nom Vuk­če­vi­ćem i pred­sjed­ni­com Vr­hov­nog su­da Ve­snom Me­de­ni­com po­stig­nut je do­go­vor da se za po­tre­be sud­ske ad­mi­ni­stra­ci­je obez­bi­je­de sred­stva za is­pla­tu va­ri­ja­bi­le do kra­ja go­di­ne, a na­kon to­ga da se kroz za­kon­sku re­gu­la­ti­vu ona pre­tvo­ri u ko­e­fi­ci­jent – sa­op­štio je Ra­ko­če­vić.

548

Ostavite komentar