ZAHTJEV Ustavnom sudu za primjenu ovlašćenja i obustavljanje primjene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva finansija

ZAHTJEV Ustavnom sudu za primjenu ovlašćenja i obustavljanje primjene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva finansija

Na osnovu člana 63 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore, podnosimo

ZAHTJEV

Za primjenu ovlašćenja i naredi obustavljanje primjene usvojenog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva finansija usvojenog  na sjednici Vlade Crne Gore dana 26.10.2017.god. do donešanja Odluke Ustvnog suda po podnijetoj Ustavnoj Inicijativi.

Štetne posledice usvojenog akta Pravilnika ogledaju se u miješanju nadležnosti kako između pojedinih sektora, tako i između nekih sektora i Područnih jedinica. Primjer, u samom nazivu Sektora naplate i Sektora za inspekcijski nadzor sadržan je izraz “Sektor operative” i ako su poslovi operative isključiva nadležnost Područnih jedinica.

Takvom organizacijom doći će do preklapanja operativnih poslova i stvaranja konfuzije u obradi predmeta, te bi pojedini predmeti mogli biti obrađivani i u sektorima i u nadležnim filijalama, a što se često i sada dešava, jer su se primjenjivala rješenja iz pomenutog Pravilnika koji u tom trenutku još nije bio usvojen.

Dosadašnja praksa primjene i prije njegovog usvajanja pokazala je da rješenja predviđena ovim aktom o sistematizaciji, jasno pokazuju njenu neefikasnost, konfuznost i neracionalnost.

Miješanjem nadležnosti između pojedinih sektora, kao i između sektora i filijala, kod neposrednih izvršilaca poslova se stvara nesigurnost, neefikasnost u radu, strah od toga ko će im, kada i što naložiti da rade.

Dobro postavljena organizacija poslova, jasnim razgraničenjem nadležnosti organizacionih jedinica, pravilnim rasporedom pojedinačnih organizacionih jedinica, kod izvršilaca bi se stvorio osjećaj sigurnosti u radu, postiglo efikasnije izvršavanje radnih zadataka,  a time bi bila ispoštovana i njihova zakonom zagarantovana prava na dostojanstven rad.

Poseban akcenat stavljamo na prepoporuke MMF, zatim usaglašavanje sa Strategijom reforme Javne uprave CG , kao i Sanacionim planom Crne Gore, gdje je planirana racionalizacija radnih mjesta, odnosno otpuštanje viška zaposlenih, a sve u cilju smanjenja budžetskih opterećenja, na što pisci i donosioci odluka o usvajanju navedenog Pravilnika nisu vodili računa, jer se njime drastično i potpuno nepotrebno razbacuje značajna količina državnog novca.

Sumnja potpisnika ove inicijative na zloupotrebu državnih resursa u svrhe privatnih interesa trenutnog Direktora Poreske uprave je klasični primjer primjene nepotizma odnosno razbacivanja novca poreskih obveznika i ogleda se kroz primjere prijema u radni odnos njegove snahe Mugoša Tatjane, kume Đurišić Jovanke, prijatelja kontroverznog Krivokapić Rada koji je skoro uzeo otpremninu iz prethodne ustanove gdje je radio, te kao takav ne može biti zaposlen u državnoj upravi narednih pet godina, i drugih. Ističemo da su se pojedina ili radna mjesta za prethodno navedene bukvalno crtala u usvojenom Pravilniku.

Sa poštovanjem

Podnosioci zajtjeva :

Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore

Predsjednik

Rakočević Nenad

463

Ostavite komentar