Oko 1.200 zaposlenih nastavlja da radi do nove sistematizacije

Zaposleni u Poreskoj upravi, kao i upravama za igre na sreću, za nekretnine i za imovinu, kojih je oko 1.200, nastaviće sa radom i nakon objedinjavanja tih resora u Upravu prihoda i Upravu za katastar i državnu imovinu, sve do donošenja novih rješenja o unutrašnjoj organizaciji ta dva nova organa – rečeno je Pobjedi iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Iz Sindikata uprave i pravosuđa naveli su da očekuju da će se spajanjem i ukidanjem pojedinih državnih organa, odnosno ministarstava i uprava, pojaviti višak zaposlenih. Taj sindikat tražiće da u slučaju pojave tehnološkog viška prekobrojnima budu isplaćene veće otpremnine od onih koje su bile predviđene prethodnih godina.

Uredbom o izmjenama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, koja je stupila na snagu 5. januara, izvršena je promjena u organizaciji jednog broja organa u sistemu državne uprave na način da su Poreska uprava, Uprava za igre na sreću, Uprava za nekretnine i Uprava za imovinu ukinute kao organi, a da su osnovana dva nova – Uprava prihoda i Uprava za katastar i državnu imovinu.

– O eventualnom višku zaposlenih može se govoriti tek po donošenju pravilnika Uprave prihoda i Uprave za katastar i državnu imovinu, kojima će se utvrditi nova unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova novoosnovanih organa. U toku procesa mapiranja i izrade pravilnika vodićemo se pravilnim korišćenjem potencijala zaposlenih, vodeći računa o svakom pojedincu i tako efikasno doprinositi ciljevima rada Vlade i potrebama crnogorskog društva – kazali su Pobjedi iz Ministarstva javne uprave.

Navedeno je da prema raspoloživim podacima u četiri dosadašnja državna organa, Poreskoj upravi, Upravi za imovinu, Upravi za nekretnine i Upravi za igre na sreću radi oko 1.200 zaposlenih.

Spajanje

Iz ovog Vladinog resora su naveli da s obzirom na to da je do formiranja ovih novih organa došlo spajanjem postojećih, prelaznim režimom je propisano da će se u roku od 30 dana od stupanja na snagu Uredbe, preuzeti svi državni službenici i namještenici koji su vršili preuzete poslove u ranijim upravama.

– Ovo znači da zaposleni nastavljaju sa radom sve do donošenja novih rješenja po unutrašnjoj organizaciji Uprave prihoda i Uprave za katastar i državnu imovinu. Pored navedenog, obezbijeđena je zaštita i onih zaposlenih koji ne budu raspoređeni po novom pravilniku imajući u vidu da se ova lica, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, stavljaju na raspolaganje organu za upravljanje kadrovima i da ostvaruju pravo na naknadu zarade najduže šest mjeseci od dana stavljanja na raspolaganje – rekli su iz Ministarstva.

Na pitanje što je bio razlog za ukidanje i spajanje pojedinih organa uprave, kao i da li je bilo potrebe za tim, iz Ministarstva su odgovorili da je nesporna potreba za optimizacijom javne uprave i brižljivije upravljanje u organima uprave.

– Upravo kroz ove organe kojima se servisiraju građani i privreda, moramo optimizacijom zaposlenih i pokretanjem novih procesa doći do novih standarda, kako u korišćenju ljudskih resursa, tako i u servisima koji su usmjereni ka potrebama građana – poručeno je iz Ministarstva javne uprave.

Predstavnici ovog resora dodali su da u našem pravnom sistemu Vlada, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, utvrđuje kako će utvrditi organizaciju i način rada državne uprave.

– Ova Vlada je u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg vršenja poslova u sprovođenju poreske politike, politike u oblasti igara na sreću i imovine, procijenila cjelishodnim da se izvrši objedinjavanje poslova u srodnim oblastima, što je za posljedicu imalo ukidanje dva organa – pojasnili su iz Ministarstva.

Sindikat

Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa pri Savezu sindikata Nenad Rakočević saopštio je Pobjedi da očekuje da će se pojaviti višak zaposlenih, spajanjem i ukidanjem pojedinih državnih organa, odnosno ministarstava i uprava.

– U samom ekspozeu premijera Zdravka Krivokapića, ali i u najavama drugih zvaničnika otprilike negdje provijava priča da će biti viška zaposlenih u državnim organima – podsjetio je Rakočević.

On je naveo da je ta sindikalna organizacija već preduzela određene korake kako bi preduprijedili aktivnosti Vlade i već 10. decembra tražili sastanak sa premijerom, kao jedinom relevantnom i kompetentnom osobom sa kojom mogu da razgovaraju o pitanju viška zaposlenih.

– Do danas nijesmo dobili odgovor. U međuvremenu smo uputili još dvije urgencije, od kojih je druga bila u srijedu – kazao je Rakočević.

On je naveo da u dopisu koji je upućen Vladi, odnosno premijeru, Sindikat uprave i pravosuđa traži pregovore povodom, kako navodi, reorganizacije, pojave tehnološkog viška zaposlenih i otpuštanja.

– Očekujem odgovore još nekoliko dana, a nakon toga naš Sindikat će i zvanično da reaguje. Mislim da će biti veoma propraćena što se tiče javnosti ta naša reakcija, ukoliko se ne zakaže urgentno taj sastanak povodom naših zahtjeva koje smo uputili Vladi – rekao je Rakočević.

On očekuje da u pregovorima sa predstavnicima Vlade dođe do konkretnih zajedničkih rješenja, odnosno do dogovora u vezi reorganizacije, eventualne pojave tehnološkog viška zaposlenih i otpuštanja.

– Situacija je specifična, nijedan zvaničan susret sa bilo kojim predstavnikom nove vlasti nijesmo imali, iako smo tražili. Tako da očekujemo da nakon tih sastanaka sa predstavnicima vlasti kada dobijemo konkretno sve informacije, imamo i konačan stav po ovim pitanjima – izjavio je Rakočević.

Otpremnine

On je dodao da su Vladi uputili preporuke na koji način bi najbolje bilo prevazići sadašnje aktuelne probleme reorganizacije organa i pojave tehnoloških viškova.

– Ako dođe do pojave tehnološkog viška konkretno smo predložili i same cifre otpremnina, koje bi išle uz sporazumne prekide radnog odnosa – saopštio je Rakočević.

On je naveo i da su otpremnine koje su predložili u preporukama i veće od onih koje su bile predviđene prethodnih godina.

Prošla Vlada je u julu 2018. godine donijela Plan optimizacije javne uprave za period do kraja prošle godine. Podsjećamo da je prethodnih godina na osnovu akata prošle Vlade bilo predviđeno da zaposleni u javnom sektoru može da ostvari pravo na otpremninu u visini do 50 odsto mjesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, s tim da iznos otpremnine nije mogao biti veći od 15 bruto zarada zaposlenog.

Zaposleni koji je ispunjavao uslove za odlazak u penziju i ako mu je do 67 godina nedostajalo do dvije godine, mogao je ostvariti pravo na otpremninu u iznosu do šest bruto zarada. Visina bruto zarade određivala se kao prosječan iznos posljednje tri zarade koje su zaposlenom pripadale prije isplate otpremnine.

Premijer Krivokapić je 2. decembra predstavljajući program nove Vlade u parlamentu saopoštio da će se zalagati za temeljnu reformu javne uprave s akcentom na optimizaciju kadrova i troškova, profesionalizaciju službeničkog sistema, unapređenje kvaliteta upravnih usluga i jačanje sistema odgovornosti na svim upravnim nivoima.

On je u ekspozeu ocijenio i da je administrativni aparat preglomazan i neefikasan.

– Javnu upravu, na svim nivoima, karakterišu neefikasnost, politizacija i glomaznost. Broj institucija javnog sektora permanentno se povećava, dok odgovornost za ostvarene rezultate gotovo da ne postoji. Radna mjesta u administraciji, naročito na rukovodećim pozicijama, dostupna su isključivo partijskim kadrovima, na uštrb stručnosti i kompetentnosti – ocijenio je Krivokapić u svom ekspozeu.

Prema njegovim riječima meritokratski sistem zapošljavanja i napredovanja u državnim organima je, za vrijeme prošle vlasti, postojao samo u propisima, dok je u praksi dominirao partijski princip ,,terenskog prepoznavanja“.

– Prekomjerni budžetski izdaci za funkcionisanje uprave opterećuju javne finansije, a kvalitet upravnih usluga ostaje upitan – naveo je premijer u svom ekspozeu.

Dosadašnji direktori biće raspoređeni na druga radna mjesta

Nakon izmjena Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave dosadašnjim direktorima ove četiri uprave i ostalom visokorukovodnom kadru prestao je mandat.

– U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, imenovanom, odnosno postavljenom licu mandat prestaje, između ostalog, i ako se ukine državni organ. Imajući u vidu da su izmjenama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ukinute PU, Uprava za igre na sreću, Uprava za nekretnine i Uprava za imovinu proizilazi da direktorima ovih uprava, kao i pomoćnicima u ovim upravama, mandat prestaje ukidanjem ovih organa, odnosno stupanjem na snagu ove uredbe – naveli su predstavnici Ministarstva. 

Oni su dodali da po prestanku mandata, a u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima ova lica, ako su saglasna, mogu biti raspoređena na radno mjesto koje odgovara njihovom nivou kvalifikacije, obrazovanja i sposobnostima ili ostvariti pravo na naknadu u trajanju od godinu. 

Sindikat nije ispoštovan kao socijalni partner 

Rakočević je naglasio da je Sindikat uprave i pravosuđa pri Savezu sindikata jedini reprezentativni sindikat u ovom dijelu djelatnosti, koji je ovlašćen da pregovara sa Vladom.

– Nijesmo ispoštovani kao socijalni partneri i nijesmo kontaktirani od strane sadašnje postavke Vlade o bitnim sistemskim pitanjima poput izmjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima, pri donošenje akata o sistematizaciji, a to su neke od važnih stvari gdje smo morali biti kontaktirani i pitani – istakao je Rakočević.

Izvor: pobjeda.me

962

Ostavite komentar