VLADA ODOBRILA PREUSMJERAVANJE NOVCA FONDU ZA SOLIDARNU IZGRADNJU Za stanove sudija 200 hiljada eura

Vla­da je na po­sled­njoj sjed­ni­ci odo­bri­la pre­u­smje­ra­va­nje 200.000 eura ko­je će se is­ko­ri­sti­ti za iz­mi­re­nje oba­ve­za pre­ma Fon­du za so­li­dar­nu stam­be­nu iz­grad­nju, na či­jem je če­lu biv­ši sin­di­ka­lac Da­ni­lo Po­po­vić. Sud­ski sa­vjet je sa Cr­no­gor­skim fon­dom za stam­be­nu so­li­dar­nu iz­grad­nju pot­pi­sao ugo­vor o utvr­đi­va­nju pra­va i oba­ve­za za iz­grad­nju stam­be­nih obje­ka­ta na osno­vu udru­ži­va­nja sred­sta­va za po­tre­be sud­stva, shod­no spo­ra­zu­mu za­klju­če­nom sa Sin­di­ka­tom za­po­sle­nih u pra­vo­su­đu.

Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa Ne­nad Ra­ko­če­vić ob­ja­šnja­va da se od 2011. na po­se­ban ra­čun upla­ću­je po 100.000 eura za iz­grad­nju sta­no­va za za­po­sle­ne u pra­vo­su­đu. On na­vo­di da je do sa­da upla­će­no oko 400.000 eura, te da će se no­vac is­ko­ri­sti­ti za grad­nju 130 stam­be­nih je­di­ni­ca.

–  Sta­no­vi su na­mi­je­nje­ni su­di­ja­ma i ad­mi­ni­stra­ci­ji. Mi u sin­di­ka­tu se na­da­mo da će­mo bi­ti uklju­če­ni u ras­po­dje­lu. S ob­zi­rom na pro­ble­me ko­je su do sa­da mno­gi ima­li sa Fon­dom, na­dam se da će Sud­ski sa­vjet ko­ji spro­vo­di kom­ple­tan po­stu­pak bi­ti opre­zan. Oni su sklo­pi­li spo­ra­zum sa Fon­dom, ali će­mo se mi tru­di­ti da sve kon­tro­li­še­mo – is­ta­kao je Ra­ko­če­vić, do­da­ju­ći da će se zgra­da gra­di­ti na Sta­rom aero­dro­mu u Pod­go­ri­ci.

U ime Sud­skog sa­vje­ta Cr­ne Go­re pred­sjed­nik Mla­den Vuk­če­vić pot­pi­sao je sa iz­vr­šnim di­rek­to­rom Cr­no­gor­skog  fon­da za so­li­dar­nu stam­be­nu iz­grad­nju Da­ni­lom Po­po­vi­ćem ugo­vor o utvr­đi­va­nju pra­va i oba­ve­za na iz­grad­nji stam­be­nih obje­ka­ta na osno­vu udru­ži­va­nja sred­sta­va za po­tre­be su­do­va iz­me­đu Sud­skog sa­vje­ta i Cr­no­gor­skog fon­da za so­li­dar­nu stam­be­nu iz­grad­nju, kao in­ve­sti­to­rom.

Pred­met­nim ugo­vo­rom, Fon­du kao in­ve­sti­to­ru ustu­plje­no je pra­vo grad­nje stam­be­nih obje­ka­ta po­vr­ši­ne 12.900 kva­dra­ta i pri­pa­da­ju­ćih ga­ra­ža od 2.430 me­ta­ra kva­drat­nih, za po­tre­be rje­ša­va­nja stam­be­nih pi­ta­nja po po­volj­ni­jim uslo­vi­ma za­po­sle­nih u sud­stvu.

Pre­ma ra­ni­jim po­da­ci­ma Sud­skog sa­vje­ta, sva­ki če­tvr­ti su­di­ja u Cr­noj Go­ri ni­je stam­be­no obez­bi­je­đen. Ta­ko­đe, ni­je sa­mo ve­li­ki broj su­di­ja de­ce­ni­ja­ma bez kro­va nad gla­vom, već stam­be­no pi­ta­nje ni­je­su ri­je­ši­le ni nji­ho­ve ko­le­ge na­mje­šte­ni­ci i osta­li slu­žbe­ni­ci ko­ji oba­vlja­ju ni­šta ma­nje zna­ča­jan i od­go­vo­ran po­sao u sud­skoj ad­mi­ni­stra­ci­ji i to za mno­go ma­nje za­ra­de od su­di­ja.

– U ras­po­dje­li sta­no­va, na osno­vu pra­vil­ni­ka za re­ša­va­nje stam­be­nih pi­ta­nja za su­di­je i od­lu­ke o rje­ša­va­nju stam­be­nih po­tre­ba dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka, mo­gu uče­stvo­va­ti su­di­je i za­po­sle­ni u sud­skoj ad­mi­ni­stra­ci­ji. Sud­ski sa­vjet je na po­sled­njoj sjed­ni­ci, odr­ža­noj 11. sep­tem­bra ove go­di­ne, do­nio od­lu­ku da se pot­pi­še ugo­vor o iz­grad­nji – ka­zao je ra­ni­je Mla­den Vuk­če­vić.

Vla­da je pro­šle sed­mi­ce odo­bri­la da se Vr­hov­nom su­du pre­u­smje­re 349.734 eura za va­ri­ja­bi­le su­di­ja­ma. Sud­stvu će taj iz­nos bi­ti is­pla­ćen iz bu­džet­ske re­zer­ve, na za­htjev pred­sjed­ni­ce Vr­hov­nog su­da Ve­sne Me­de­ni­ce, a po pred­lo­gu mi­ni­stra fi­nan­si­ja Dar­ka Ra­du­no­vi­ća.

Na pro­gram „Ad­mi­ni­stra­ci­ja“ po­tro­šač­ke je­di­ni­ce „Sud­stva“ pre­ba­čen je iz­nos od 286.521 euro na iz­da­tak bru­to za­ra­de. Od tog iz­no­sa, na ne­to za­ra­de je opre­di­je­lje­no 171.325 eura, na po­re­ze na za­ra­de 23.013, za do­pri­no­se na te­ret za­po­sle­nog i na te­ret po­slo­dav­ca na­mi­je­nje­no je 61.370, od­no­sno 27.360 eura. Za op­štin­ske pri­re­ze iz­dvo­je­na su 3.452 eura.

De­ce­ni­je ra­da, ali bez sta­na

Pred­sjed­ni­ca Udru­že­nja su­di­ja Ha­sni­ja Si­mo­no­vić na­vo­di da je ve­li­ki broj su­di­ja ko­ji ne­ma­ju ade­kvat­no ri­je­še­no stam­be­no pi­ta­nje.

– Si­tu­a­ci­ja do­dat­no do­bi­ja na ozbilj­no­sti i ti­me što se ma­hom ra­di o su­di­ja­ma ko­ji ima­ju vi­še­de­ce­nij­ski rad­ni staž. Ova­kvo sta­nje pred­sta­vlja ne sa­mo ne­a­de­kva­tan tret­man no­si­la­ca su­dij­ske funk­ci­je od stra­ne nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja, već i ozbi­ljan udar na čast i ugled su­di­ja. Sko­ro da ne po­sto­ji pri­mjer u raz­vi­je­nim ze­mlja­ma da no­si­o­ci su­dij­skih funk­ci­ja ni­je­su ade­kvat­no ma­te­ri­jal­no zbri­nu­ti. Ma­te­ri­jal­na si­gur­nost, u ovom slu­ča­ju rje­ša­va­nje stam­be­nog pi­ta­nja su­di­ja, u mo­der­nim dru­štvi­ma po­sti­že se pu­tem do­dje­le sta­no­va od stra­ne dr­ža­ve po osno­vu su­dij­skog rad­nog sta­ža, po­volj­nim stam­be­nim kre­di­ti­ma re­zer­vi­sa­nim is­klju­či­vo za no­si­o­ce su­dij­skih funk­ci­ja, kao i ade­kvat­nim na­dok­na­da­ma za sta­no­va­nje, či­ja vi­si­na se utvr­đu­je na iz­nos ko­ji je do­vo­ljan da su­di­ji – ko­ri­sni­ku obez­bi­je­di uslo­ve ži­vo­ta do­stoj­ne nje­go­vog zva­nja – ka­za­la je ra­ni­je Si­mo­no­vi­će­va.

482

Ostavite komentar